Főoldal » Hírek » Pályázatokhoz kötődő számlagyár tagjainak letartóztatása - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy pályá­za­tok­kal kap­cso­la­tos vissza­élé­sek kap­csán bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt már folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben fel­de­rí­tett újabb szám­la­gyár öt tag­já­nak letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Dél-Alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gán folyó nyo­mo­zás­ban fel­me­rült ada­tok sze­rint, a pályá­za­ti vissza­élé­sek­kel meg­gya­nú­sí­tott, egy koráb­bi akci­ó­ban elfo­gott és azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi a most elfo­gott szám­la­gyár veze­tő­jé­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy cégei a pályá­za­tok során beszer­zett anya­gok­ról, esz­kö­zök­ről nem piaci árrés­sel, hanem túl­ára­zot­tan, a pályá­zat­hoz biz­to­sí­tott leg­ma­ga­sabb összeg­ben állí­ta­nak ki szám­lát. A szám­la­gyár veze­tő­je és az irá­nyí­tá­sa alatt álló tár­sai emel­lett tény­le­ges beszer­zés hiá­nyá­ban is állí­tot­tak ki szám­lá­kat. A pályá­zó cégek a valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat nem­csak a pályá­za­tok elszá­mo­lá­sa során, hanem az áfa beval­lá­suk­ban is sze­re­pel­tet­ték, ezál­tal a most elfo­gott szám­la­gyár veze­tő­je és tár­sai a gyanú sze­rint össze­sen 736 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű pályá­za­ti támo­ga­tás jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­sé­hez és áfa levo­nás­hoz nyúj­tot­tak szá­muk­ra segít­sé­get.

Az adó­nyo­mo­zók össze­han­golt akció kere­té­ben, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­su­kat köve­tő­en a szám­la­gyár tag­jai közül öt sze­mélyt őri­zet­be vet­tek és kez­de­mé­nyez­ték letar­tóz­ta­tá­su­kat.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­nap meg­tar­tott ülé­se­ken az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve mind az öt gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A dön­tés egyik eset­ben sem vég­le­ges, mert a ter­hel­tek, illet­ve védő­ik fel­leb­bez­tek elle­ne.