Főoldal » Archív » Pánikkeltésre alkalmas rémhíreket terjesztett, hogy kattintásvadászattal pénzhez jusson – vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a koro­na­ví­rus 2020. janu­á­ri, magyar­or­szá­gi meg­je­le­né­sé­ről közölt álhí­rek­ből akart hasz­not húzni, és így meg­za­var­ta a köznyugalmat.

A vád­irat sze­rint egy har­minc­éves férfi 2020. janu­ár 28-án, az álta­la regiszt­rált, meg­té­vesz­tő­en egy keres­ke­del­mi tele­ví­zió hír­adó­já­nak web­ol­da­lá­ra hason­lí­tó hon­la­pon valót­lan tény­ál­lí­tá­so­kat közölt, valós újság­cik­ként fel­tün­tet­ve. A valót­lan állí­tá­sok lénye­ge sze­rint a Nem­ze­ti Nép­egész­ség­ügyi Köz­pont beje­len­tet­te, hogy heten, magyar és kínai állam­pol­gá­rok meg­fer­tő­ződ­tek a vírus­sal és hár­man el is huny­tak, az éjsza­ka folya­mán továb­bi ötven­hét sze­mélyt helyez­tek karan­tén alá meg­be­te­ge­dés gya­nú­já­val, a Kele­ti Pálya­ud­va­ron is össze­esett és meg­halt egy kínai férfi a vírus miatt. A cikk arra is kitért, hogy a kül­ügy beje­len­té­se sze­rint a Magyar­or­szág­ról Kíná­ba tartó összes jára­tot töröl­ték. A cikk­be ágya­zott két képen védő­fel­sze­re­lés­be öltö­zött orvo­sok, illet­ve a Kele­ti Pálya­ud­va­ron fel­so­ra­ko­zott men­tők és rend­őrök vol­tak lát­ha­tók, erő­sít­ve a megtévesztést. 

A férfi más­nap újabb cik­ket tett közzé, amely sze­rint egy magyar nő az V. kerü­let köz­te­rü­le­tén hir­te­len meg­halt, az orszá­gos tisz­ti­fő­or­vos sze­rint koro­na­ví­rus gya­nú­ja miatt, és Magyar­or­szág fer­tő­zött öve­zet­nek szá­mít. A cikk­be a vád­lott ismét meg­té­vesz­tő képet ágya­zott, ame­lyen a Nyu­ga­ti Pálya­ud­var kör­nyé­ke volt lát­ha­tó a vil­la­most meg­ál­lí­tó, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­ná­ló rend­őr­au­tó­val és a síne­ken intéz­ke­dő sze­mé­lyek­kel. A nyil­vá­nos­ság szá­má­ra elér­he­tő cik­ke­ket a vád­lott a közös­sé­gi médi­á­ban is meg­je­le­ní­tet­te, ahol azo­kat több ezren meg­osz­tot­ták. A cik­ke­ket meg­osz­tó, illet­ve olva­só sze­mé­lyek közül több szá­zan félel­met és szo­ron­gást kife­je­ző han­gu­lat­je­lek­kel, illet­ve kom­men­tek­kel fejez­ték ki aggódásukat. 

A vád­lott az akar­ta elér­ni, hogy az érin­tett cik­ke­ket meg­je­le­ní­tő felü­le­te­ken elhe­lye­zett hir­de­té­sek útján bevé­telt sze­rez­zen, amely a kat­tin­tá­sok szá­má­tól füg­gött. A köz­zé­tett cik­kek és az azok­ban talál­ha­tó, pánik­kel­tés­re alkal­mas álhí­rek a magyar lakos­ság nagyobb cso­port­já­hoz jutot­tak el, az embe­rek­ből zavart és nyug­ta­lan­sá­got vál­tot­tak ki.

A vád­lott köz­ve­széllyel járó cse­lek­mény bekö­vet­ke­zé­sé­vel fenye­ge­tett, haszon­hoz jutá­si szán­dé­ka érde­ké­ben a köz­nyu­gal­mat súlyo­san megzavarta.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a fér­fit azo­no­sí­tot­ta és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va elkö­ve­tett köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt. 

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szemben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a vírus­hely­zet­tel anya­gi haszon­szer­zés cél­já­val vissza­él­ni kívá­nó és a köz­nyu­gal­mat meg­sér­tő sze­mé­lyek­kel szem­ben a rend­őr­ség és az ügyész­ség a tör­vé­nyes esz­kö­zök­kel fellép.