Főoldal » Hírek » Paprikából és csokoládéból is főzött párlatokat, de nem fizette meg a jövedéki adót - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 61 éves bün­tet­len elő­éle­tű gyu­lai férfi ellen, aki enge­dély és a jöve­dé­ki adó meg­fi­ze­té­se nél­kül főzött külön­fé­le pár­la­to­kat töb­bek között pap­ri­ká­ból, cso­ko­lá­dé­ból, teá­ból és kávéból.

A férfi 2015-ben vásá­rolt egy desz­til­lá­ló beren­de­zést, amely ese­té­ben ele­get tett a jöve­dé­ki tör­vény­ben elő­írt beje­len­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek, majd 2017-ben vásá­rolt egy másik, 100 lite­res lepár­ló­be­ren­de­zést, de ezt csak 2020-ban, a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en jelen­tet­te be. A férfi a beren­de­zé­se­ket gyu­lai házá­nak mel­lék­épü­le­té­ben helyez­te el, ame­lyet pár­lat­fő­zés­re szol­gá­ló helyi­ség­gé ala­kí­tott át, és ott 2016-tól kez­dő­dő­en leg­alább 800 liter, köz­tes alko­hol­ter­mék­nek minő­sü­lő, azaz a jöve­dé­ki adó­zás hatá­lya alá tar­to­zó pár­la­tot főzött. Ugyan­ak­kor csak 246 liter vonat­ko­zá­sá­ban fizet­te meg a jöve­dé­ki adót, ilyen mennyi­sé­gű pár­lat adó­je­gyet vásá­rolt. A pár­lat egy részét nem a saját fogyasz­tás­ra, hanem más magán­sze­mé­lyek szá­má­ra anya­gi ellen­té­te­le­zés fejé­ben állí­tot­ta elő, továb­bá több eset­ben olyan alap­anya­gok­ból – így kávé­ból, teá­ból, cso­ko­lá­dé­ból és pap­ri­ká­ból –, melyek­ből magán­fő­ző­ként nem állít­ha­tott volna elő pár­la­tot. A férfi azzal a maga­tar­tá­sá­val, hogy keres­ke­del­mi mennyi­sé­get jelen­tő­sen túl­lé­pő mennyi­sé­gű pár­lat vonat­ko­zás­ban adó­rak­tá­ri enge­dély bir­to­ká­ban végez­he­tő tevé­keny­sé­get fej­tett ki, a szük­sé­ges enge­dély meg­lé­te nél­kül, illet­ve a saját fogyasz­tá­sá­ra főzött pár­lat egy része után a jöve­dé­ki adót nem fizet­te meg, közel 815.000.-Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a Magyar Állam költségvetésének.

Az adó­ha­tó­ság 2.445.000.-Ft jöve­dé­ki bír­sá­got sza­bott ki vele szem­ben, vala­mint 762.000 ft jöve­dé­ki adó meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te, melye­ket a ter­helt megfizetett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és a nyo­mo­zás során a főz­dé­ből lefog­lalt 325 liter mennyi­sé­gű külön­fé­le pár­la­tot koboz­za el. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.