Főoldal » Hírek » Paprikánként 10 nap elzárást kapott a többszörös visszaeső férfi - FOTÓKKAL

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 72 órán belül, őri­zet­be véte­le alatt állí­tot­ta bíró­ság elé múlt héten azt az 52 éves fér­fit, aki szá­mos koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nye után ismét lopott Kaposváron.

Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő, leg­utób­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből alig 5 hónap­ja sza­ba­dult vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben az esti órák­ban Kapos­vá­ron, a Cseri város­rész egyik víz­el­ve­ze­tő árká­ban aludt, ami­kor az ott lakók fel­kel­tet­ték. A vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy üres kéz­zel nem hagy­ja el a kör­nyé­ket, ezért bemá­szott az egyik ház kert­jé­be, ahol lesze­dett 7 darab pap­ri­kát és azt egy lom­ta­la­ní­tás során szer­zett pár­na­hu­zat­ba rejtette.

A vád­lot­tat koráb­ban magá­hoz térí­tő, figyel­mes szom­szé­dok azon­ban lát­ták, ahogy bemá­szik a sér­tett kert­jé­be, ezért érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, majd a vete­mé­nyes­ben rej­tő­ző fér­fit vissza­tar­tot­ták. A kapos­vá­ri nyo­mo­zók a fér­fit a hely­szí­nen elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 18-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son a koráb­bi vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyei miatt több­szö­rös és egy­ben külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és vele szem­ben 70 nap elzá­rást sza­bott ki. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a véde­lem eny­hí­té­sért fellebbezett.