Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Pár ezer forintért tartották fogva és bántalmazták hajléktalan ismerősüket – fotóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy Pápa mel­let­ti elha­gyott ingat­lan­ban bán­tal­maz­ták alkal­mi isme­rő­sü­ket, sza­ba­don bocsá­tá­sát pedig a pén­zé­nek átadá­sá­tól tet­ték függővé. 

A vád­irat sze­rint a 46 éves elkö­ve­tő 2021 decem­be­ré­ben, a győri vas­út­ál­lo­má­son ismer­te meg a haj­lék­ta­lan sér­tet­tet, aki­től meg­tud­ta, hogy 20.000 forint van nála. A két férfi más­nap reg­gel vonat­tal Pápá­ra uta­zott, ahol a város hatá­rá­ban álló romos ingat­lan­ba men­tek és ott sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Az esti órák­ban meg­ér­ke­zett a ház­hoz a vád­lott két isme­rő­se, egy 38 és egy 55 éves férfi, akik­kel tovább foly­tat­ták az ita­lo­zást, majd összeszólalkoztak.

A vita során mind­há­rom vád­lott a sér­tett­re támadt, és test­szer­te ütöt­ték az ágyon fel­ső­ru­há­zat nél­kül ülő sér­tet­tet, aki pró­bált véde­kez­ni és elmen­ni. Egy idő után a 46 éves elkö­ve­tő elmond­ta a tár­sa­i­nak, hogy a sér­tett kész­pénzt tart magá­nál, mely­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben fel­szó­lí­tot­ták, hogy azt adja át, miköz­ben foly­tat­ták az ütlegelését.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás elle­né­re nem tett ele­get a köve­te­lés­nek, és kér­lel­te az elkö­ve­tő­ket, hogy enged­jék elmen­ni. A vád­lot­tak azon­ban közöl­ték, hogy mind­ad­dig nem távoz­hat, amíg nem adja oda a pén­zét, és tovább ütöt­ték, sőt egyi­kük még egy dugó­hú­zó­val is meg­szur­kál­ta, vala­mint egy fej­sze tompa felé­vel megütötte.

A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a férfi végül 6.000 forin­tot átadott, 800 forin­tot pedig elvet­tek tőle, de még ezt köve­tő­en is bán­tot­ták, majd a 46 éves férfi egy idő után közöl­te vele, hogy akkor elme­het, 38 éves tár­suk pedig cipő és kabát nél­kül kilök­te a házból.

A férfi futva, a havas szán­tó­föl­dön keresz­tül elme­ne­kült, majd a város szé­lén álló egyik ház­ban lakó­tól kért segít­sé­get, melyet köve­tő­en kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és a nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­it ellát­ták. Bán­tal­ma­zá­sa azon­ban olyan jel­le­gű volt, amely súlyo­sabb sérü­lé­se­ket is okoz­ha­tott volna, így a vád­lot­tak­nak súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt is felel­ni­ük kell, egyi­kük­kel szem­ben pedig sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge is a vád tár­gyát képezi.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tők­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a tör­vény ren­del­ke­zé­se foly­tán fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók.

A bűncselekmény helyszíne, az elhagyott ingatlan