Főoldal » Archív » Pár óra alatt 9 gépkocsit törtek fel Budapesten - vádemelés - FOTÓVAL

A két - elkö­ve­tés­kor 18, vala­mint 14 éves - fiú tavaly ősszel pár héten belül több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett Buda­pest és Pest megye területén.

A vád­irat sze­rint a két vád­lott 2017. szep­tem­ber 25-én, pár óra alatt 9 gép­ko­csit tört fel egy XIV. kerü­le­ti par­ko­ló­ban. Leg­több eset­ben az ajtók zár­ját ron­gál­ták meg, és így nyi­tot­ták ki a gép­ko­csit, de volt olyan jármű, ami­nek az abla­kát tör­ték be annak érde­ké­ben, hogy utána abból érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el. A vád­lot­tak jel­lem­ző­en autó­rá­di­ót, hang­szó­rót, akku­mu­lá­tort, elekt­ro­mos klí­ma­be­ren­de­zést vit­tek el, de volt olyan gép­ko­csi, ami­nek az első fény­szó­ró­it is leszerelték.

A két fia­tal a vád sze­rint még ugyan­ezen a napon, egy VI. kerü­le­ti alag­so­ri lakás­ba is betört, azon­ban az elkö­ve­tés ide­jén ott épp fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok zaj­lot­tak, ezért nem volt olyan érték, amit eltu­laj­do­nít­hat­tak volna.

Még pár nap­pal koráb­ban, 2017. szep­tem­ber 22-én, a fia­ta­lok az M2 jel­zé­sű met­rón utaz­tak, ami­kor meg­lát­ták egy - köz­vet­le­nül az ajtó mel­lett álló - nő kezé­ben a mobil­te­le­fon­ját. Úgy dön­töt­tek, hogy azt meg­szer­zik, ezért meg­vár­ták a követ­ke­ző meg­ál­lót, majd ami­kor a metró ajta­ja kinyílt, az egyi­kük egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a nő kezé­ből a tele­font, leug­rot­tak a sze­rel­vény­ről és elszaladtak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak a fen­ti­e­ken túl is követ­tek el gép­ko­csi­fel­tö­ré­se­ket és lopá­so­kat külön-külön, illet­ve más tár­sa­ik segítségével.

A két elkö­ve­tőt a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge több rend­be­li - rész­ben üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett - lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve kísér­le­té­vel vádolja.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fotó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-az-autofeltorok-0