Főoldal » Archív » Pár óra alatt mintegy 3600 darab nyugtatót szerzett meg a bűnbanda

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si jut­ta­tás­sal vissza­élés, sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy buda­pes­ti fér­fi­vel és két nővel szem­ben, akik 2016 ápri­li­sá­ban kecs­ke­mé­ti gyógy­szer­tá­rak­ban hamis vények­kel pár óra lefor­gá­sa alatt mint­egy 3600 darab nyug­ta­tót vál­tot­tak ki.

A vád sze­rint a húsz éves buda­pes­ti férfi és két női társa 2016. ápri­lis 25-én, dél­után, azért érkez­tek Kecs­ke­mét­re, hogy a náluk lévő, egy szak­or­vos­tól isme­ret­len módon, üre­sen meg­szer­zett, majd bete­gek nevé­re kitöl­tött orvo­si vénye­ket bevált­sák és külön­bö­ző nyug­ta­tók­hoz jus­sa­nak. A vénye­ken sze­rep­lő sze­mé­lyek ada­tai való­sak vol­tak, de nem a szak­or­vos pra­xi­sá­ba tar­toz­tak és a nyug­ta­tó­kat nem a szak­or­vos írta fel. Az érin­tett sze­mé­lyek sem járul­tak hozzá ahhoz, hogy ada­ta­i­kat fel­hasz­nál­va hamis vénye­ket tölt­se­nek ki. A sze­mé­lyes ada­to­kat a vád­lot­tak jogo­su­lat­la­nul kezel­ték annak érde­ké­ben, hogy tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás által támo­ga­tott gyógy­sze­re­ket csa­lárd módon megszerezzenek.

A vád­lot­tak néhány óra lefor­gá­sa alatt nyolc kecs­ke­mé­ti pati­ká­ban jelen­tek meg, és a hamis vénye­ket kivált­va össze­sen ötven­egy doboz külön­bö­ző típu­sú, vény­kö­te­les nyug­ta­tó­hoz jutot­tak. Volt két olyan gyógy­szer­tár, ahol a pati­kus elkér­te a vényt kivál­tó férfi sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát, ő azon­ban mind­két alka­lom­mal egy másik férfi nevé­re szóló, lopott sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal iga­zol­ta magát. Így valót­la­nul került a vények­re a gyógy­szer átve­vő­jé­nek neve és iga­zol­vány­szá­ma. A vád­lot­tak a hamis vények kivál­tá­sá­val 54.751,- forint gyógy­szer­tá­mo­ga­tást vet­tek jogo­su­lat­la­nul igénybe.

A fia­ta­labb női vád­lott buda­pes­ti laká­sán meg­tar­tott ház­ku­ta­tás során továb­bi tizen­há­rom darab, kitöl­tött, hamis vény került elő, ame­lyek kivál­tá­sa ese­tén a vád­lot­tak har­minc doboz­nyi nyug­ta­tó­hoz jutot­tak volna.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő elkö­ve­tő­ket tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si jut­ta­tás­sal vissza­élés, több­rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, a férfi vád­lot­tat emel­lett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel is vádol­ja.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű férfi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét is hajt­sák végre. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.