Főoldal » Hírek » Párbajra hívták egymást - vádemelés lett a vége- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik össze­ve­re­ked­tek.

A vád­irat sze­rint, a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en a vád­lot­tak meg­be­szél­ték, hogy egy közöt­tük régebb óta fenn­ál­ló konf­lik­tust vere­ke­dés­sel fog­nak ren­dez­ni. A küz­de­lem idő­pont­ját 2020. decem­ber 13-án 15 órára tűz­ték ki, hely­szí­ne­ként pedig egy mind­ket­tő­jük szá­má­ra sem­le­ges terü­le­tet, egy sajó­szent­pé­te­ri élel­mi­szer áru­ház mögöt­ti útsza­kaszt választottak.

A meg­be­szélt idő­pont­ban a vád­lot­tak egyi­ke meg is jelent a hely­szí­nen, azon­ban mivel az ellen­fe­lét nem talál­ta ott, rövid vára­ko­zást köve­tő­en haza­in­dult a város­ban lévő laká­sá­ra. Alig­hogy haza­ért, meg­je­lent nála a másik vád­lott, aki­vel a lakás előtt az utcán, rövid szó­vál­tást köve­tő­en dula­kod­ni kezd­tek és több­ször köl­csö­nö­sen meg­ütöt­ték egy­mást. Ennek során, az immár hazai pályán küzdő vád­lott egy erős ököl­csa­pás­tól a föld­re került, mire hara­go­sa a mell­ka­sá­ra ült és így ütle­gel­te tovább.

A vere­ke­dés­nek végül egy közel­ben tar­tóz­ko­dó nő köz­be­lé­pé­se vetett véget, aki szét­vá­lasz­tot­ta a vádlottakat.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben az egyik férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban tár­sá­val szem­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pénz­bün­te­tés  kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.