Főoldal » Hírek » Párkapcsolatot ígért, majd milliókat csalt ki a nőktől - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 52 éves férfi 2015. szep­tem­ber és 2018. augusz­tus között jel­lem­ző­en társ­ke­re­ső olda­la­kon, álné­ven regiszt­rál­va ismer­ke­dett meg nők­kel, akik­hez pár­kap­cso­lat ígé­re­té­vel közel fér­kő­zött, majd tőlük külön­bö­ző ürüggyel pénzt kért. Három nőtől össze­sen csak­nem 28 mil­lió forin­tot csalt ki.

A vád­irat sze­rint a férfi mód­sze­re az volt, hogy az ismer­ke­dés során magá­ról valót­lan dol­go­kat állí­tott, illet­ve a tény­le­ges­nél ked­ve­zőbb élet­kö­rül­mé­nye­ket szín­lelt. Miu­tán a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zött, tőlük valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va, köl­csön címén, vagy más ürüggyel pénzt csalt ki, majd ezután elér­he­tet­len­né vált. Az ügy­nek három sér­tett­je van. 

2015. évben a férfi jog­erős bün­te­té­sét töl­töt­te, ami­kor egy vele együtt fog­va­tar­tott elítélt által, leve­le­zés útján ismer­ke­dett meg a nővel, aki­hez közel fér­kő­zött, majd sza­ba­du­lá­sa után össze­köl­töz­tek. A 2016 novem­be­ré­ig tartó kap­cso­la­tuk alatt külön­fé­le ürüggyel, több rész­let­ben, csak­nem 20 mil­lió forin­tot csalt ki a nőtől. Volt, hogy azt ígér­te, hogy a sér­tett­nek autót vásá­rol, más eset­ben az indu­ló vál­lal­ko­zá­sá­hoz kért köl­csön, megint más alka­lom­mal egy kül­föl­dön ter­ve­zett közös vál­lal­ko­zás költ­sé­ge­i­re kért 10 mil­lió forin­tot. A sér­tett­nek nem volt ennyi pénze, így magán­sze­mély­től kért köl­csön, amire fede­zet­ként a saját laká­sát kínál­ta fel, amit emi­att később kény­te­len volt érté­ke­sí­te­ni. Mind­eköz­ben a csaló egyre súlyos­bo­dó egész­ség­ügyi prob­lé­mák­ra hivat­ko­zott, „roha­mo­kat” pro­du­kált, majd 2016 már­ci­us­ban egy sür­gős kül­föl­di szív­mű­tét­re hivat­ko­zás­sal hete­kig távol volt. Vissza­té­ré­se után még közös, kül­föld­re köl­tö­zés­sel is hite­get­te a sér­tet­tet, miköz­ben külön­bö­ző érték­tár­gya­kat, vala­mint arany éksze­re­ket csalt ki tőle, majd 2016 novem­be­ré­ben vég­leg elér­he­tet­len­né vált.

A másik két sér­tet­tet a vád­lott 2018. évben egy társ­ke­re­ső olda­lon ismer­te meg. Egyi­kük­től súlyos beteg­ség­re és kül­föl­di, élet­men­tő műtét­re hivat­ko­zás­sal 3.000.000 forin­tot csalt ki.  A másik nőnek magát jól menő, ingat­lan beru­há­zá­sok­kal fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zó­nak adta ki, és fel­aján­lot­ta, hogy segít a meg­ta­ka­rí­tott pén­zét befek­tet­ni, ezál­tal rövid időn belül meg­dup­láz­ni. A valót­lan ígé­ret alap­ján a sér­tett 5.000.000 forin­tot adott a vádlottnak.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit egy eset­ben jelen­tős, két eset­ben nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A ter­helt más - tár­gyá­ban a jelen­le­gi üggyel azo­nos - csa­lá­si ügy miatt jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.