Főoldal » Hírek » Parkolóban gázolta el a két gyalogost - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy orosz­lá­nyi telep­hely par­ko­ló­já­ból tör­té­nő kika­nya­ro­dás köz­ben elütött két gyalogost.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár 27-én 22 óra­kor, sötét­ben és hóesés­ben autó­val kanya­ro­dott ki a mun­kál­ta­tó­ja orosz­lá­nyi telep­he­lyé­nek par­ko­ló­já­ból. A telep­hely­ről ugyan­ek­kor sétált el két nő, aki­ket a vád­lott a kanya­ro­dást köve­tő­en nem ész­lelt, és féke­zés nél­kül hátul­ról nekik ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben az egyik nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést, míg a másik nő mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki vele szemben.

Az ese­tet rög­zí­tet­te a telep­hely biz­ton­sá­gi kame­rá­ja: https://www.facebook.com/watch/?v=2293378637483314.