Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Parkolóőr kért vesztegetési pénzt - vádemelés

A hoz­zá­tar­to­zó­ját vitte sür­gős­sé­gi ellá­tás­ra gép­ko­csi­val egy férfi,  a par­ko­ló­őr kor­rup­ci­ós össze­get kért tőle, ame­lyet meg­fi­ze­tett, a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, egy 51 éves férfi önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult par­ko­ló­őr volt. A másik vád­lott, egy 55 éves férfi 2017. novem­ber 24-én a kora dél­utá­ni órák­ban a gép­ko­csi­já­val lepar­kolt a VIII. kerü­let, Gáz­láng utcá­ban, azért, hogy bal­ese­tet szen­ve­dett hoz­zá­tar­to­zó­ját a köze­li ren­de­lő­in­té­zet­be vigye, sür­gős­sé­gi ellá­tás­ra. Emi­att a férfi elő­ze­te­sen nem vál­tott parkolójegyet.

A par­ko­ló­őr 11.000,- Ft-ot meg­ha­la­dó pót­díj­fi­ze­té­si fel­szó­lí­tást helye­zett el a gép­ko­csi szél­vé­dő­jén, ame­lyet a vissza­ér­ke­ző veze­tő ész­lelt, és jelez­te a díj­fi­ze­tés elma­ra­dá­sá­nak okát, és, hogy kész kifi­zet­ni a par­ko­lás díját. A par­ko­ló­őr nem közöl­te a par­ko­ló­val, hogy figye­lem­mel a sür­gős par­ko­lá­si kény­szer­re a pót­díj alól utó­la­go­san, egy jog­sze­rű eljá­rás­ban men­te­sül­het, hanem azt mond­ta neki, hogy a rög­zí­tett díj­fi­ze­tés 2.500,- Ft-ért ,,elren­dez­he­tő”.

Az 55 éves férfi végül a nála lévő 2.300,- Ft kész­pénzt átad­ta a kor­rup­ci­ós össze­get kérő­nek, azért, hogy a par­ko­ló­őr jog­el­le­nes módon intéz­ze el a pót­díj tör­lé­sét. Az össze­get az őr elfo­gad­ta, a pót­dí­jat azon­ban nem töröl­tet­te, azt végül a par­ko­lá­si tár­sa­ság a sofőr kéré­sé­re, a sür­gős par­ko­lás cél­já­nak utó­la­gos iga­zo­lá­sát köve­tő­en tette meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a par­ko­ló­őr ellen önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, a par­ko­ló férfi ellen gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet részé­re tevé­keny­sé­get végző, önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­méllyel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A tör­vény mind­két bűn­cse­lek­ményt egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, a par­ko­ló sze­mély ese­té­ben azon­ban nyo­ma­té­kos eny­hí­tő körül­mé­nye­ket is figye­lem­be kell venni.