Főoldal » Archív » Parkolóőrökre lőtt - vádemelés - fotókkal és videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a pécsi férfi ellen, aki tavasszal Pécs bel­vá­ro­sá­ban a vele szem­ben intéz­ke­dő par­ko­ló­őrök­re lőtt egy gáz-riasztó fegyverrel.

A férfi idén már­ci­us­ban egy bel­vá­ros­hoz köze­li élel­mi­szer­bolt bejá­ra­tá­nál par­kol­ta le a gép­ko­csi­ját, par­ko­ló­je­gyet azon­ban nem vett. Ezt ész­lel­te a közel­ben dol­go­zó par­ko­ló­őr, aki bír­sá­got kívánt elhe­lyez­ni a vád­lott autó­já­nak szél­vé­dő­jén, ezért a gép­ko­csit lefényképezte.

Ezt ész­re­vet­te a vád­lott is, aki idő­köz­ben az élel­mi­szer­bolt­ból kijött, és trá­gár, fenye­ge­tő kije­len­té­sek­kel szá­mon­kér­te a par­ko­ló­őrt, aki­nek ekkor már a kol­lé­gai is a hely­szín­re értek.

A par­ko­ló­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy elte­kin­te­nek a bír­sá­go­lás­tól, ha jegyet vált. Ezt a par­ko­ló­au­to­ma­tá­nál a vád­lott meg­tet­te, a jeggyel vissza­ment a három par­ko­ló­őr­höz, aki­ket tovább­ra is szi­dal­ma­zott, majd a jegyet a lábuk elé, a föld­re dobta.

A vád­lott maga­tar­tá­sát a par­ko­ló­őrök kifo­gá­sol­ták, ezért a vád­lott hir­te­len az egyi­kük­höz for­dult, és őt nagy erő­vel fejen ütöt­te. A jegy­el­len­őr­nő az ütés­től a föld­re került, őt a tár­sai fel­se­gí­tet­ték. Eköz­ben a vád­lott a gép­ko­csi­já­ból elő­vett egy gáz-riasztó fegy­vert, és azzal több­ször a par­ko­ló­őrök­re lőtt.

A lövé­sek egy részét a vád­lott köz­vet­len közel­ről, cél­zot­tan adta le a sér­tet­tek­re, akik 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Mivel a vád­lott által hasz­nált pisz­toly az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra nem alkal­mas, így a cse­lek­mény súlyo­sabb bűn­cse­lek­ményt nem, azon­ban súlyos testi sér­tést meg­va­ló­sí­tott, ami­ért 3 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A vád­lott az eljá­rás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban van.

A biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fel­vé­tel és a hely­szí­ne­lé­sen készült fotók az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.