Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Pécsi kábítószer-kereskedőket ítélt el a másodfokú bíróság- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la is bűnös­nek mond­ta ki a „kábítószer-webáruházat” működ­te­tő vádlottakat.

A két pécsi férfi 2014 tava­szá­tól 2015. feb­ru­á­ri őri­zet­be véte­lü­kig ún. design­er dro­gok­kal keres­ke­dett. A külön­bö­ző össze­té­te­lű sze­re­ket inter­ne­tes hon­la­pon, legá­li­san for­gal­maz­ha­tó, meg­vá­sá­rol­ha­tó anya­gok­ként hir­det­ték. Az egyik vád­lott gon­dos­ko­dott az anya­gok beszer­zé­sé­ről, vala­mint a vásár­lók­kal való -  mobil­te­le­fo­nos - kap­cso­lat­tar­tás­ról, míg társa a sze­rek táro­lá­sá­ban, kiada­go­lá­sá­ban, cso­ma­go­lá­sá­ban és a meg­ren­de­lők­höz való eljut­ta­tá­sá­ban műkö­dött közre. A vád­lot­tak a meg­ren­delt anya­go­kat sze­mé­lye­sen, illet­ve pos­tai úton jut­tat­ták el a vevőkhöz.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tak bűnös­sé­gét jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, vala­mint bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, ami­ért egyi­kü­ket 8 év, mási­ku­kat 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú dön­tés ellen a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sa iránt tett indítványt.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­let­nek az anyag beszer­zé­sét és az ügy­le­tek meg­kö­té­sét szer­ve­ző vád­lott­ra vonat­ko­zó részét - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en – hely­ben­hagy­ta, míg a cso­ma­gok össze­ál­lí­tá­sá­ban, pos­tá­zá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő tár­sá­nak bün­te­té­sét 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re enyhítette.