Főoldal » Archív » Pedagógust bántalmazott a hajdúnánási férfi

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki gyer­me­kei taná­rát az isko­lá­ban arcul ütötte.

A vád­lott 2019. már­ci­us 13-án a dél­előtt folya­mán meg­je­lent az egyik haj­dú­ná­ná­si okta­tá­si intéz­mény­ben, ahol az ott tanu­ló gyer­me­kei művé­sze­ti okta­tá­sá­nak díját fizet­te be, majd pedig meg­ke­res­te az isko­la épü­le­té­ben lévő sér­tet­tet, aki­vel beszél­ni kívánt.

A vád­lott a sér­tet­tel az intéz­mény épü­le­té­nek aulá­já­ban talál­ko­zott, majd beszél­get­ni kezd­tek, mely­nek során a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal nyi­tott tenyér­rel őt arcul ütöt­te. A peda­gó­gus az ütés követ­kez­té­ben egyen­sú­lyát veszt­ve az aulá­ban lévő szé­kek­nek esett.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett sérü­lést szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés mód­já­ra, illet­ve az erő­be­ha­tás mér­té­ké­re, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A sér­tett peda­gó­gus, ezért a hatá­lyos tör­vé­nyi ren­del­ke­zés értel­mé­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki. Az első­fo­kú bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a fenti bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.