Főoldal » Hírek » Példás büntetések kiszabásáért fellebbezett az ügyészség az alkalmi partnerüket brutálisan bántalmazó, kirabló és zsaroló párossal szemben

A Pest Megyei Főügyész­ség még 2020 decem­be­ré­ben emelt vádat az elkö­ve­tés­kor fia­tal­ko­rú fér­fi­val és férfi élet­tár­sá­val szem­ben embe­ri sza­bad­ság és nemi élet sza­bad­sá­ga elle­ni, testi épség elle­ni, vala­mint erő­sza­kos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2022. már­ci­us 29-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki mind­két vád­lot­tat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, rab­lás bűn­tet­té­ben, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben, kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­ben, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, ame­lyért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt 3 év 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg az elkö­ve­tés­kor 34 éves élet­tár­sát, mint külö­nös vissza­esőt 9 év fegy­ház bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tör­té­ne­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a sér­tett 2019 őszé­nek ele­jén Gödöl­lőn sze­xu­á­lis kap­cso­lat léte­sí­té­se cél­já­ból ismer­ke­dett meg a két vád­lot­tal egy helyi kocs­má­ban, ahon­nan az éjsza­kai órák­ban az idő­sebb elkö­ve­tő dányi bér­le­mé­nyé­be mentek.

A sér­tett azon­ban rövid időn belül elállt a sze­xu­á­lis együtt­lét­től, ami­ért is az idő­seb­bik elkö­ve­tő egy kés­sel kény­sze­rí­tet­te és köz­ben ütle­gel­te is, hogy a fia­tal­ko­rú tár­sát elé­gít­se ki. Ennek ered­mény­te­len­sé­gét látva a fia­tal­ko­rú vád­lott hat alka­lom­mal, nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, eltör­ve töb­bek között az orrát. Ezen bán­tal­ma­zás­ról az idő­sebb vád­lott mobil­já­val film­fel­vé­telt készí­tett, majd mint­egy fél órán keresz­tül fel­vált­va tovább ütöt­ték a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás szü­ne­té­ben a sér­tet­tet érté­ke­i­nek átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel, mely­nek hatá­sá­ra a nála lévő 7.000.-Ft kész­pénzt átad­ta, majd az idő­sebb vád­lott dur­ván val­lat­ni kezd­te jöve­del­mi viszo­nya­i­ról, amely­nek során tár­sá­val 20-30 alka­lom­mal test­szer­te meg­rúg­ták, meg­ütöt­ték. Köz­ben újból elő­ke­rült a kés, amellyel a sér­tet­tet a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli, majd a társa tovább fag­gat­ta a sér­tet­tet, hogy adja elő a bank­kár­tyá­ját, amit nem talál­tak meg.

Az elhú­zó­dó bán­tal­ma­zás során haj­na­li 01.40 óra körü­li idő­ben a két vád­lott egy köze­li bank­au­to­ma­tá­hoz tusz­kol­ta a bor­da­tö­rött sér­tet­tet, ahol azon­ban a pénz­fel­vé­tel meg­hi­ú­sult. Ekkor a sér­tet­tet erő­szak­kal fenye­get­ve vissza­kí­sér­ték a bér­le­mény­be, ahol arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy egy mobil­te­le­fon­nal készí­tett fel­vé­te­len ismer­je el, misze­rint pedo­fil. A fel­vé­tel elké­szül­te után meg­zsa­rol­ták, hogy havon­ta 150.000.-Ft-ot kell fizet­nie, hogy a fel­vé­tel ne kerül­jön nyil­vá­nos­ság­ra, illet­ve a rend­őr­ség­hez. Ezután már hagy­ták a sér­tet­tet meg­pi­hen­ni, aki a vád­lot­tak figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, kopo­nya­sé­rü­lé­se miatt köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban elme­ne­kült az ingatlanból.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, vala­mint elté­rő jogi minő­sí­tés alkal­ma­zá­sá­ért fellebbezett.

Az íté­le­tet a fia­tal­ko­rú vád­lott és védő­je tudo­má­sul vette, míg tet­tes­tár­sa és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val mind­két vád­lot­tal szem­ben súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sért, a fia­tal­ko­rú vád­lott­nál pénz­bün­te­té­sért és hosszabb tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ért, vala­mint a jogi minő­sí­tés pon­to­sí­tá­sá­ért tar­tot­ta fenn az ügyé­szi fellebbezést.

Mind­két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a fel­lebb­vi­te­li eljárást.