Főoldal » Hírek » Példásan szigorú büntetések kiszabását kezdeményezi az ügyészség a 28-as villamoson késelő férfi és társa bűnügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 28-as vil­la­mo­son kése­lő férfi és társa ügyé­ben a tör­vénnyel már több alka­lom­mal össze­üt­kö­zés­be került, az ölést úton­ál­ló módon elkö­ve­tő vád­lot­tal és tár­sá­val szem­ben fel­emelt tar­ta­mú bün­te­té­sek kisza­bá­sát kérte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 máju­sá­ban emelt vádat két közép­ko­rú buda­pes­ti férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te, míg egy fia­tal fel­nőtt nő ellen bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt a Fővá­ro­si Törvényszéknél.

Az első­fo­kú bíró­ság 2021. novem­ber 10. nap­ján a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 20 év fegy­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te, míg bűn­se­gé­dét élet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye miatt 8 év és 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­nek elrej­té­sé­ben segéd­ke­ző nőt a bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki ember­ölés­sel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2020. ápri­lis 3-án, 21 óra­kor a három elkö­ve­tő és a tár­sa­sá­guk­ban lévő továb­bi egy sze­mély a kőbá­nyai MÁV telep­nél fel­száll­tak a Blaha Lujza tér felé köz­le­ke­dő 28-as számú vil­la­mos­ra. A jár­mű­vön uta­zott az akkor 26 éves sér­tett, vala­mint annak barát­ja, velük volt egy kis­ter­me­tű kutya is.

Az ittas álla­pot­ban lévő férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, mely­nek során a vil­la­mos fedél­ze­tén egy­más­sal szem­ben állva egy­szer a ruhá­za­tá­ból elő­vett kés­sel szív­tá­jé­kon szúr­ta a sér­tet­tet. A sér­tett barát­ja meg­pró­bált a konf­lik­tus­ba köz­be­avat­koz­ni, azon­ban a másik vád­lott útját állta.

Az ese­mé­nye­ket rész­ben ész­lel­ve a jár­mű­ve­ze­tő a sze­rel­vényt a nyílt pályán meg­ál­lí­tot­ta, az ajtót kinyi­tot­ta, ezt kihasz­nál­va a fér­fi­ak és a velük lévő negye­dik sze­mély a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek. Eköz­ben a férfi átad­ta a kést a nőnek, aki azt egy virág­lá­dá­ba rej­tet­te el az Orczy tér közelében.

A sér­tett sebe­sül­ten ugyan­csak leszállt a jár­mű­ről, a köze­li meg­ál­ló­ban lévő sze­mé­lyek­től segít­sé­get kért, majd össze­esett és később  éle­tét vesztette.

Az ügyész a fér­fi­ak­kal szem­ben súlyo­sabb tar­ta­mú bün­te­té­sek kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A vád­lot­tak, vala­mint védő­ik fel­men­té­sért, eny­hébb jogi minő­sí­té­sért, vala­mint a bün­te­té­sek eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­bez­tek. Az első­fo­kú íté­let a nővel szem­ben jog­erő­re emelkedett. 

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zés­hez csat­la­koz­va, a tör­vénnyel már több alka­lom­mal össze­üt­kö­zés­be került, úton­ál­ló módon ölési cse­lek­ményt kifej­tő vád­lot­tal és tár­sá­val szem­ben fel­emelt tar­ta­mú bün­te­té­sek kisza­bá­sát kérte.

A két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a másod­fo­kú eljá­rás lefolytatását.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-a-fovarosi-fougyeszseg-a-28-as-villamoson-elkovetett-emberoles-ugyeben