Főoldal » Archív » Pénz nélkül nyaralt a balatoni panzióban

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 30 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nővel szem­ben, aki gyer­me­ke­i­vel két hétig úgy nya­ralt egy bala­ton­al­má­di pan­zi­ó­ban, hogy a szál­lás díját nem fizet­te meg.

A vád­irat sze­rint a nő 2017. augusz­tus köze­pén, inter­ne­ten keresz­tül fog­lal­ta le a szál­lás­he­lyet, s még ugyan­ezen a napon valót­la­nul arról tájé­koz­tat­ta a tulaj­do­nost, hogy a fog­la­lót elutal­ta. A sér­tett más­nap jelez­te az elkö­ve­tő­nek, hogy a pénz nem érke­zett meg, mire a vád­lott kül­föl­di bank­szám­lá­ról tör­tént uta­lás­ra, s így hosszabb átfu­tá­si időre hivatkozott.

A fog­la­lást köve­tő négy nap­pal a vád­lott két gyer­me­ké­vel együtt meg­ér­ke­zett a pan­zi­ó­ba, és kérte, vár­ja­nak még egy-két napot, hátha elakadt vala­hol az uta­lás. Két nap eltel­té­vel a sér­tett szá­mon kérte ven­dé­gét, mire a vád­lott előbb arra hivat­ko­zott, hogy édes­ap­ja, majd néhány nap eltel­té­vel azt állí­tot­ta, hogy a férje megy utá­nuk, és visz pénzt, illet­ve ren­de­zi a számlát.

A nőnek 2017. szep­tem­ber 3-án dél­előtt kel­lett volna elhagy­ni a szál­lás­he­lyet, s tele­fo­non még a reg­ge­li órák­ban is azzal hite­get­te a tulaj­do­nost, hogy akik men­nek érte, hoz­zák a szám­la ren­de­zé­sé­hez szük­sé­ges pénzt. Mivel ez nem tör­tént meg, a sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A vád­lott a csa­lás­sal mint­egy 230.000 forin­tos kárt oko­zott a pan­zió tulaj­do­no­sá­nak, amely nem térült meg.