Főoldal » Hírek » Pénzért ápolta, mégis ellopta az ékszereit – vádemelés - rendőrségi fotóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki idős ápolt­ját lopta meg.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő majd­nem négy hóna­pig, napi­díj fejé­ben biz­to­sí­tott éjjel-nappali gon­do­zá­si ellá­tást a kilenc­ven év felet­ti sér­tett­nek Ráckevén.

A fenti idő­szak alatt az elkö­ve­tő elér­te, hogy az álta­la is tudot­tan csök­kent szel­le­mi fris­ses­ség­gel ren­del­ke­ző sér­tett neki­aján­dé­koz­zon egy majd­nem har­minc­ezer forint érté­kű, kék köves arany­gyű­rűt. Ezt azon­ban az elkö­ve­tő a sér­tett csa­lád­tag­jai elől eltitkolta.

A négy hónap eltel­té­vel a sér­tett beköl­tö­zött egy idő­sott­hon­ba. A köl­tö­zés elő­ké­szü­le­tei során a nő a sér­tett vagy hoz­zá­tar­to­zói enge­dé­lye nél­kül az idős hölgy éksze­rei közül eltett továb­bi két arany­gyű­rűt, egy arany­lán­cot, egy arany­kar­kö­tőt és egy arany­me­dált össze­sen több mint két­száz­ezer forint értékben.

Az elkö­ve­tő azon bukott le, hogy olyan képe­ket töl­tött fel az egyik közös­sé­gi oldal­ra, ame­lye­ken az ello­pott éksze­re­ket viselte.

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Az egyik lebu­ká­sát okozó ékszer fény­ké­pe az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-nem-csak-segedkezett?fbclid=IwAR2Pd5xz2iZCzg2Z2Ui2xN6u-1XQDwhzxtdk9Y3jFQQa0kXoI6GdAO80IjE