Főoldal » Archív » Pénzért juttatott vezetői engedélyhez külföldieket egy vecsési házaspár Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy vecsé­si házas­pár és negy­ven­öt bűn­tár­sa ellen, mert 2017 janu­ár­ja és augusz­tu­sa között a házas­pár Kecs­ke­mé­ten negy­ven­öt, több­sé­gé­ben kül­föl­di sze­mély­nek segí­tett pén­zért abban, hogy jogo­su­lat­la­nul magyar veze­tői enge­dély­hez jussanak.

A vád­irat sze­rint a házas­pár férfi tagja 2017 janu­ár­ja és augusz­tu­sa között pén­zért segít­sé­get nyúj­tott az őt meg­bí­zó, jel­lem­ző­en romá­ni­ai szár­ma­zá­sú vagy állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lyek­nek ahhoz, hogy Magyar­or­szá­gon úgy jus­sa­nak ille­gá­li­san veze­tői enge­dély­hez, hogy egyéb­ként nem felel­tek meg a jog­sza­bá­lyi feltételeknek.

A férfi vád­lott a segít­ség­nyúj­tás során idő­pon­tot szer­ve­zett a kecs­ke­mé­ti okmány­iro­dá­ban, hamis orvo­si alkal­mas­sá­gi véle­ményt és hamis kül­föl­di veze­tői enge­dé­lye­ket inté­zett azért, hogy a meg­bí­zói azo­kat magyar veze­tői enge­dé­lyek­re tud­ják hono­sí­ta­ni. A hamis ira­to­kat az okmány­iro­dá­ban adta át a meg­bí­zó­i­nak, hogy azo­kat fel­hasz­nál­ják az ügy­in­té­zés során. A meg­bí­zók döntő több­sé­ge ese­té­ben a férfi vád­lott nyúj­tott segítséget.

A férfi fele­sé­ge ugyan­ez­zel a mód­szer­rel öt kül­föl­di­nek segí­tett ille­gá­li­san magyar veze­tői enge­délyt sze­rez­ni. A közokirat-hamisító házas­pár szük­ség ese­tén meg­ha­tal­ma­zás segít­sé­gé­vel sze­mé­lye­sen is eljárt az okmány­iro­dá­ban, de volt olyan is, hogy tol­mács­ként működ­tek közre az ügy­in­té­zés során.

A nő 2017 ápri­li­sá­ban saját magá­nak is szer­zett jogo­su­lat­la­nul veze­tői enge­délyt úgy, hogy egy hamis hol­land veze­tői enge­délyt hono­sít­ta­tott. A házas­pár össze­sen 45 sze­mély­nek segí­tett abban, hogy jogo­su­lat­la­nul magyar veze­tői enge­dély­hez jus­sa­nak és a férfi a meg­bí­zók­tól kapott össze­gek­ből több mint 2,8 mil­lió forint­tal gazdagodott.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak közül a járá­si ügyész­ség a házas­pár férfi tag­ját 39 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és 1 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, fele­sé­gét pedig 6 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A negy­ven­öt meg­bí­zó­nak is közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt.

A járá­si ügyész­ség a házas­pár­ral szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a házas­pár férfi tag­já­val szem­ben a gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog határozni.