Főoldal » Archív » Pénzért kínálta fel unokáját egy férfinak a nagymama

Súlyos, két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­ménnyel vádol a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség egy nagy­szü­lőt, aki egy Tisza menti köz­ség­ben pénzt kért egy idős ember­től azért, hogy az közö­sül­hes­sen az akkor 15 éves unokájával.

A gyám­ha­tó­ság két éve hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a vád­lott magá­hoz fogad­ja kis­ko­rú lány­uno­ká­ját, akit ettől kezd­ve saját ház­tar­tá­sá­ban gyám­ként nevelt. Idén janu­ár­ban a nagy­ma­ma a kamasz­lány tár­sa­sá­gá­ban fel­ke­res­te egyik falu­be­li­jét, aki­nek egy csiz­mát pró­bált elad­ni. Ennek kap­csán közöl­te a 74 éves házi­gaz­dá­val, hogy neki min­den­kép­pen pénz­re van szük­sé­ge, így ha nem kell a csiz­ma, 6.000 forin­tért ő a hoz­zá­já­ru­lá­sát adja ahhoz, hogy a bácsi közö­sül­jön az uno­ká­já­val, aki a meg­be­szé­lés alatt a szom­széd szo­bá­ban tar­tóz­ko­dott. Az egyéb­ként rossz egész­sé­gi álla­pot­ban lévő férfi első­re elfo­gad­ta ugyan az aján­la­tot, de később - mikor tapasz­tal­ta, hogy a gyer­mek­lány eluta­sí­tó vele szem­ben - elállt az aktus­tól.  A vád­lott és a sér­tett ezt köve­tő­en együtt távo­zott a helyszínről.

A járá­si ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, neve­lé­se alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a nagy­szü­lőt. Ugyan­ak­kor a fér­fi­val szem­ben a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyért ellen­szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást megszüntette.

A gyám­ha­tó­ság rövid­del a cse­lek­mény után hatá­ro­zott a kis­ko­rú csa­lád­ba foga­dá­sá­nak meg­szün­te­té­sé­ről, és a sér­tet­tet gyer­mek­ott­hon­ban helyez­te el.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, emel­lett tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a gyám­ság­tól, mint tevé­keny­ség­től is. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a nyo­mo­zás során fel­me­rült, közel 100.000 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel az ügyész­ség a fő-, és mel­lék­bün­te­tés mér­té­ké­re konk­rét indít­ványt is tett a vád­irat­ban arra az eset­re, ha a vád­lott  az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűnös­sé­gét. Ez eset­ben - ha a ter­helt a bün­te­tés indít­vá­nyo­zott mér­té­két is elfo­gad­ja -, az eljá­rás továb­bi bizo­nyí­tás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, már az elő­ké­szí­tő ülé­sen befe­jez­he­tő lesz. Amennyi­ben tár­gya­lás tar­tá­sá­ra kerül­ne sor, az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint azon a sér­tett kímé­le­te érde­ké­ben indo­kolt a kis­lány tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val tör­té­nő kihallgatása.