Főoldal » Archív » Pénzhamisítókat tartóztatott le a bíróság - videóval és fotóval

A Békés Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te négy – 27, 26, 19 és 18 éves - domb­egy­há­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik hamis papír­pén­ze­ket készí­tet­tek és hoz­tak forgalomba.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­te­sen meg­ál­la­pod­tak abban, hogy papír­pénzt fog­nak hami­sí­ta­ni. A 2018. novem­ber 22-23-ai hét­vé­gén bank­jegy meg­ha­mi­sí­tá­sa és for­ga­lom­ba hoza­ta­la cél­já­ból nyom­ta­tót vásá­rol­tak a hozzá tar­to­zó fes­ték­pat­ron­nal és papír­ral. A meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en a nyom­ta­tót Domb­egy­há­zán, egy Pető­fi utcai ház­ban beüze­mel­ve, szken­ne­lés mód­sze­ré­vel ezi­de­ig isme­ret­len mennyi­sé­gű, külön­bö­ző cím­le­tű meg­ha­mi­sí­tott bank­je­gyet készí­tet­tek. A szken­ne­lés, a nyom­ta­tás és a vágás rész­mű­ve­le­te­ket a fér­fi­ak egy­más között fel­osz­tot­ták. A meg­ha­mi­sí­tott bank­je­gye­ket – szin­tén az egy­más közöt­ti meg­egye­zés alap­ján – Magyar­or­szág hatá­ra­in belül és kívül hoz­ták for­ga­lom­ba; Békés megyé­ben Bat­to­nyán, Mező­he­gye­sen és Pit­va­ro­son fizet­tek kisebb üzle­tek­ben az álta­luk készí­tett hamis bankókkal.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyomtattak-elosztottak-elkoltottek