Főoldal » Archív » „Pénzt ad vagy lelövöm!” mondta korábbi korrepetítorának a 14 éves fiú

A Győri Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol egy fiút, aki egy Moson­ma­gyar­óvár­hoz köze­li tele­pü­lé­sen fegy­ver­nek lát­szó tárggyal fenye­get­te meg az őt koráb­ban kor­re­pe­tá­ló tanárt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal­em­ber tavaly ősszel kapuc­nit húzott a fejé­re, magá­hoz vett egy való­di­nak lát­szó műanyag pisz­tolyt, majd beko­po­gott az őt koráb­ban kor­re­pe­tá­ló idős hölgy­höz, aki ekkor éppen egy másik diá­kot tanított.

A vád­lott az ajtó­nyi­tás­kor annyit mon­dott a sér­tett­nek, hogy „két lehe­tő­sé­ge van, vagy pénzt ad, vagy lelö­vöm.” Eköz­ben elő­húz­ta a kabát­zse­bé­ből az élet­hű műanyag piszolyt.

A 76 éves sér­tett a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, ezért becsuk­ta és magá­ra zárta házá­nak ajta­ját, az elkö­ve­tő pedig elfu­tott a helyszínről.

A fia­tal­em­ber ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény 5 évtől 10 évig ter­je­dő, 16 éves­nél fia­ta­labb elkö­ve­tő ese­tén 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügy­ben a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fog íté­le­tet hozni.