Főoldal » Archív » Pénzt csalt ki a vevőktől az interneten - vádat emeltek ellene

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a bog­ácsi fér­fi­val szem­ben, aki 2015. júli­us és 2016. feb­ru­ár között az inter­ne­ten hir­de­tett eladás­ra gép­ko­csi­kat és lap­to­pot, az átutalt fog­la­lót és vétel­árat eltet­te, a vásá­rolt dol­go­kat viszont nem adta át.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. júli­u­sa és 2016. feb­ru­ár­ja között azért, hogy bevé­tel­hez jus­son, úgy hir­de­tett meg gép­jár­mű­ve­ket, műsza­ki cik­ket az inter­ne­ten, hogy célja a hir­de­té­sek­kel kizá­ró­lag a fog­la­ló és a vétel­ár meg­szer­zé­se volt.

Első alka­lom­mal a hir­de­tés­re jelent­ke­ző vevő­től 30.000,- Ft fog­la­lót kért, a sér­tett a kocsi meg­hir­de­tett­nél rosszabb álla­po­ta miatt a vétel­től elállt, a vád­lott a fog­la­lót azon­ban nem fizet­te vissza. A vád­lott 2015. szep­tem­be­ré­ben, majd 2015. október-novemberében újra eladá­sa kínál­ta a gép­ko­csit, a jelent­ke­ző vevők­től egyik alka­lom­mal 50.000,-Ft fog­la­lót kapott, a másik vevő­től pedig vétel­ár­ként 300.000,-Ft-ot. A vád­lott 2016. feb­ru­ár­já­ban egy másik autót hir­de­tett meg eladás­ra, ekkor 10.000,-Ft-ot kért átuta­lás­sal elő­leg­ként. Az adás­vé­tel mind­egyik eset­ben meg­hi­ú­sult, a vevők a kocsit nem kap­ták meg, a fog­la­lót a vád­lott azon­ban nem adta vissza, a 300.000,-Ft-ból is csak 100.000,-Ft-ot fize­tett vissza. A vád­lott élet­tár­sa lap­to­pot is eladás­ra kínált 17.000,-Ft elle­né­ben az inter­ne­ten, az adás­vé­telt a vád­lott intéz­te, a vevő­nek a vétel­ár kifi­ze­té­se után műkö­dés­kép­te­len lap­to­pot küldött.

A vád­lott öt sér­tett­nek össze­sen 407.000 Ft össze­gű kár okozott.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.