Főoldal » Hírek » Pénzt ígért a kiskorúnak szexuális szolgáltatásért - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki pénzt ígért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért egy kiskorúnak.

A vád sze­rint a lakás­ott­hon­ban nevel­ke­dő kis­ko­rú fiú 2020 augusz­tu­sá­ban anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból keres­te fel a vád­lot­tat annak hét­vé­gi házá­ban, ahol a vád­lott a sér­tett­nek sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért pénzt aján­lott fel.

Az anya­gi haszon remé­nyé­ben a kis­ko­rú sér­tett az aján­la­tot elfo­gad­ta, majd a vád­lott sze­xu­á­lis cse­lek­ményt haj­tott végre a sértettel.

A vád­lott ellen­szol­gál­ta­tás­ként 1.000,-Ft kész­pénzt és egy szál ciga­ret­tát adott át a kis­ko­rú személynek.

A vád­lott cse­lek­mé­nye gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sa bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 2 – 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.