Főoldal » Hírek » Pénztárcalopás, kényszerítés, élelmiszer raktár fosztogatása a gyermekotthonban - rendőrségi fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fiú­val és egy lánnyal szem­ben, akik több bűn­cse­lek­ményt követ­tek el egy Somogy vár­me­gyei gyer­mek­ott­hon­ban a neve­lő­ik és a tár­sa­ik sérelmére.

A vád lénye­ge sze­rint a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fiú 2022 janu­ár­já­ban meg­ta­lál­ta az egyik neve­lő pénz­tár­cá­ját az inté­zet előt­ti par­ko­ló­ban, de ahe­lyett, hogy vissza­ad­ta volna, kivet­te a tár­cá­ban lévő közel 100.000 forint készpénzt.

A ter­helt és fiú társa 2022 júni­u­sá­ban az egyik kisebb nevelt gyer­me­ket erő­szak­kal kive­zet­ték a nap­pa­li­ból, majd a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­tet a fürdő előtt letér­de­pel­tet­ték és imád­ko­zás­ra kény­sze­rí­tet­ték. Ezzel a vád­lot­tak még nem fejez­ték be a sér­tett meg­szé­gye­ní­té­sét, hanem a für­dő­be húz­ták és a csem­pék szá­mo­lá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel, miköz­ben a mos­dó­ból nem enged­ték ki. Ezt aka­dá­lyoz­ta meg az egyik férfi neve­lő, akit még aznap dél­után a köz­be­avat­ko­zá­sa miatt iro­dá­já­ban az idő­sebb fiú vád­lott több­ször megütött.

A vád­ban sze­rep­lő lány tár­sa­i­val az ott­hon élel­mi­szer rak­tá­rá­ból - ami­nek kul­csát a neve­lői iroda ajta­já­nak berú­gá­sá­val sze­rez­ték meg - édes­sé­ge­ket tulaj­do­ní­tott el tár­sa­i­val. A vád­lott továb­bá az egyik női neve­lőt becsü­le­té­ben meg­sér­tet­te, ami­kor nap­ra­for­gó héj­jal köpte le, vala­mint ezt köve­tő­en bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg, amit csak azért nem tudott vég­hez vinni, mert a sér­tett egy iro­dá­ba zár­kó­zott a lány elől.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­há­rom fia­tal­ko­rú­val szem­ben javí­tó­in­té­zet alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A képe­ket a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készí­tet­te a nyo­mo­zó hatóság.