Főoldal » Hírek » Pénzváltót tévesztett meg a csaló – rendőrségi fotókkal - a Fővárosi Főügyészségi sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 65 éves fér­fi­val szem­ben, aki 14 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű eurót csalt ki egy bel­vá­ro­si valu­ta­vál­tó­tól az un. „rip deal” módszerrel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. júli­us 12-én, álné­ven bemu­tat­koz­va tele­fo­non fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy bel­vá­ro­si valu­ta­vál­tó üzlet­ve­ze­tő­jé­vel. A férfi több alka­lom­mal meg­je­lent az üzlet­ben, ahol 6.300.000 forin­tért eurót is vásárolt.

A férfi 2016. júli­us 15-én, dél­előtt ismét az üzlet­be ment, ahol azt mond­ta, hogy 45.000 eurót sze­ret­ne vásá­rol­ni. A valu­tát átvet­te egy borí­ték­ban, és arra ráír­ta az össze­get, majd azt eltet­te a kabát­ja belső zse­bé­be. Mivel eleve csa­lá­si szán­dék­kal érke­zett, a zse­bé­ben már volt egy másik, fény­má­solt euró bank­je­gye­ket tar­tal­ma­zó borí­ték, szin­tén azzal a fel­irat­tal, hogy ,,45.000 euro”.  A férfi az akta­tás­ká­já­ból egy nej­lon­zacs­kót vett elő, benne több köteg forint bank­jeggyel, majd közöl­te, hogy a vétel­ár tel­jes össze­ge nincs nála, ezért vissza kell men­nie a közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi­já­hoz továb­bi 5 mil­lió forin­tért. A vád­lott ekkor a kabát­ja belső zse­bé­ből elő­vet­te a fény­má­solt euró bank­je­gye­ket tar­tal­ma­zó borí­té­kot, és azt – mint­ha az ere­de­ti lenne – letet­te, ezután a nej­lon­zacs­kó­ba tett pénz­kö­te­get a tás­ká­já­ba vissza­tet­te, majd a tás­kát hátra hagy­va távo­zott az üzlet­he­lyi­ség­ből. A férfi ígé­re­te elle­né­re nem tért vissza, az átvett 45.000 eurót elvit­te, hát­ra­hagy­va a tás­ká­já­ban össze­sen 290 ezer forintot.

A fővá­ro­si rend­őrök a ter­hel­tet elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2022 janu­ár­já­ban kerí­tet­ték kézre.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hamis-bankjegyek-a-taskaban-a-fovarosi-nyomozok