Főoldal » Archív » Perújítási nyomozást rendelt el a fellebbviteli főügyészség egy négy éve jogerősen befejezett büntetőügyben

Az elítélttel közösen fog­va­tar­tott zár­ka­tár­sa indít­vá­nyo­zott per­újí­tást arra hivat­ko­zás­sal, hogy az elítélt ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt való­já­ban ő követ­te el. Az indít­vány alap­ján a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség per­újí­tá­si nyo­mo­zást ren­delt el.

A Szek­szár­di Tör­vény­szé­ken egy Bács-Kiskun megyei férfi ellen 2013-ban elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűncselek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely­nek ered­mé­nye­ként a bíró­ság a ter­hel­tet nyolc év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A per­újí­tá­si indít­ványt a szabadságvesztés-büntetését jelen­leg is töltő elítélt javá­ra annak zár­ka­tár­sa ter­jesz­tet­te elő, arra hivat­koz­va, hogy a bűn­cse­lek­ményt ő követ­te el. Indít­vá­nya sze­rint épp az elítélt­tel közös fog­va­tar­tás során foly­ta­tott beszél­ge­té­se­ik alap­ján szer­zett arról tudo­mást, hogy az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt más sze­mélyt ítél­tek el.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bead­vány alap­ján azért ren­delt el per­újí­tá­si nyo­mo­zást, hogy ennek kere­té­ben a nyo­mo­zó ható­ság a per­újí­tá­si indít­vány­ban elő­adott új bizo­nyí­ték hite­les­sé­gét ellen­őriz­ze. A per­újí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­ről az ügyész­ség a per­újí­tá­si nyo­mo­zás ered­mé­nye alap­ján dönt.