Főoldal » Archív » Pervesztes lett egy külföldi tulajdonú bank a Fővárosi Ítélőtábla előtti közérdekű perben

Az ügyész­ség által a bank ellen kez­de­mé­nye­zett köz­ér­de­kű per­ben a bíró­ság jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta a fogyasz­tói szer­ző­dé­sek­ben alkal­ma­zott álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len­ség miat­ti érvénytelenségét. 

A tisz­tes­ség­te­len kikö­té­sek lénye­gi tar­tal­ma az aláb­bi­ak sze­rint fog­lal­ha­tó össze:

A bank­kár­tyák­kal kap­cso­la­tos jóvá nem hagyott (azaz pél­dá­ul a kár­tya ello­pá­sa vagy egyéb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után tör­tént) fize­té­si műve­le­te­ket érin­tő­en a hitel­in­té­zet fele­lős­ség alóli men­te­sü­lé­se köré­ben írt kikö­tés azért tisz­tes­ség­te­len, mert a bizo­nyí­tá­si ter­het a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra for­dít­ja meg.

Az elő­tör­lesz­té­si díjat érin­tő, az íté­let­ben meg­je­lölt kikö­té­sek egyi­ke azért tisz­tes­ség­te­len, mert a jog­sza­bály­tól elté­rő­en hatá­roz­za meg a fogyasz­tó által fize­ten­dő elő­tör­lesz­té­si díjat, illet­ve a jog­sza­bállyal ellen­té­tes értel­me­zés­re ad lehe­tő­sé­get. A másik kikö­tés pedig azért érvény­te­len, mert az a jog­sza­bá­lyok elő­írá­sa­i­val szem­ben nem dif­fe­ren­ci­ál, hanem egy­sé­ge­sen, vala­mennyi szer­ző­dés­re az elő­tör­lesz­tett összeg­re vetít­ve hatá­roz­za meg a fogyasz­tó elő­tör­lesz­té­si díj fize­té­si köte­le­zett­sé­gét. A 2010. már­ci­us 1. előtt kötött szer­ző­dé­sek ese­tén pedig nem lehet egy­ér­tel­mű­en meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy az a fogyasz­tó elő­tör­lesz­té­sé­hez kap­cso­ló­dó köz­vet­len költ­sé­gek fel­szá­mí­tá­sát és nem a bank egyéb kár­ta­la­ní­tá­sát tartalmazza.

A folyó­sí­tá­si díjra vonat­ko­zó kikö­tés az íté­let­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint azért tisz­tes­ség­te­len, mert a jog­sza­bály­tól elté­rő­en a hitel­koc­ká­zat mér­té­ké­hez iga­zo­dó­an teszi lehe­tő­vé a bank szá­má­ra az egy­sze­ri folyó­sí­tá­si díj fel­szá­mí­tá­sát, és azt nem a folyó­sí­tás­sal fel­me­rü­lő köz­vet­len költ­sé­gek­hez igazítja.

A bank véte­li jogá­ra vonat­ko­zó kikö­tés érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa – jog­sza­bály­ba ütkö­zés miatt – már az első­fo­kú eljá­rás­ban jog­erő­re emelkedett.