Főoldal » Hírek » Pihenő kamionsofőröket fosztogatott egy nő és az élettársa - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy nő és az élet­tár­sa ellen. A pár 2018 feb­ru­ár­ja és 2020 máju­sa között ország­szer­te út menti pihe­nők­ben par­ko­ló kami­o­nok fül­ké­i­ben alvó sofő­rö­ket fosz­tot­tak ki.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi és nő élet­tár­sak vol­tak. Meg­egyez­tek abban, hogy kami­o­nos pihe­nő­he­lyek­re utaz­nak, ahol lop­nak. A mód­sze­rük az volt, hogy a férfi az élet­tár­sát autó­val a pihe­nő­he­lyek­re szál­lí­tot­ta, majd a nő a kami­o­nok fül­ké­jé­nek ajta­ját kinyi­tot­ta, és az alvó sofő­rök érték­tár­gya­it és kész­pén­zét ellopta.

A vád­lot­tak meg­egyez­tek abban is, hogy ha a nő a kami­on­so­fő­rö­ket ébren talál­ja, akkor sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást ajánl fel nekik, köz­ben ellop­ja a sofő­rök érték­tár­gya­it és készpénzét.

A vád­lot­tak ennek meg­fe­le­lő­en 2018 feb­ru­ár­ja és 2020 máju­sa között össze­sen huszon­há­rom pihe­nő kami­on­ve­ze­tőt fosz­tot­tak ki. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket az ország több pont­ján, de jel­lem­ző­en az M5-ös és az M7-es autó­pá­lyák köze­lé­ben lévő pihe­nő­he­lye­ken követ­ték el. A vád­lot­tak a leg­több eset­ben kész­pénzt és mobil­te­le­fo­no­kat lop­tak, de több­ször elvit­ték a sér­tet­tek ira­ta­it is, egy eset­ben pedig egy tab­le­tet is zsákmányoltak.

A leg­ki­sebb kár­összeg közel 3.000 forint, míg a leg­na­gyobb mint­egy 250.000 forint volt. A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel össze­sen közel 2.000.000 forint­tal gaz­da­god­tak. A kár túl­nyo­mó része nem térült meg, a sér­tet­tek egy része kérte a kár megtérítését.

A vád­lot­tak közül a nő letar­tóz­ta­tás­ban van, míg a férfi bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat több­rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel, lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készültek.