Főoldal » Archív » Pizzafutárnak álcázta magát, miközben rabolni ment – vádemelés – VIDEÓVAL az elfogásról

A Fővá­ro­si Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett rab­lás kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy óra­szak­üz­let­ben fegy­ver­rel akart érté­ke­ket sze­rez­ni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 48 éves férfi 2018. decem­ber 10-én a dél­utá­ni órák­ban motor­ke­rék­pár­já­val az V. kerü­let, Vadász utcá­ban talál­ha­tó egyik óra­szak­üz­let­hez ment, majd magát moto­ros piz­za­fu­tár­nak kiad­va – a fején bukó­si­sak­kal, a kezé­ben pedig piz­zás­do­boz­zal – beko­po­gott az üzlet­be. A férfi az ajtót nyitó eladót egy for­gó­tá­ras pisz­tollyal az üzlet pin­ce­he­lyi­sé­gé­be kény­sze­rí­tet­te. A pin­cé­ben ekkor a két üzlet­tu­laj­do­nos, és egy vevő tar­tóz­kod­tak. A rabló a kezé­ben tar­tott fegy­ver­rel mind­hár­mu­kat meg­fe­nye­get­te, hogy tegyék tar­kó­ra a kezü­ket és áll­ja­nak a fal­hoz, külön­ben lelö­vi őket. A fegy­ve­res az eladó­nak átadott egy sport­tás­kát azzal, hogy a pin­cé­ben lévő órá­kat pakol­ja bele. A pako­lás köz­ben az egyik tulaj­do­nos rosszul­lé­tet szín­lelt és kér­lel­te a vád­lot­tat, hogy enged­je vizet inni. A táma­dó ezt elő­ször meg­ta­gad­ta és bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, végül azon­ban bele­egye­zett abba, hogy a másik férfi kimen­jen a kony­há­ba vizet inni. A sér­tett a lehe­tő­sé­get kihasz­nál­va fel­sza­ladt a lép­csőn a föld­szin­ti üzlet­he­lyi­ség­be.

Ekkor a vád­lott – az órák­kal tele­pa­kolt tás­kát hát­ra­hagy­va – azon­nal a sér­tett után sza­ladt és a kezé­ben tar­tott fegy­ver­rel még az üzlet­ben egy alka­lom­mal felé­je lőtt, hogy meg­ál­lít­sa, azon­ban nem talál­ta el. A tulaj­do­nos kime­ne­kült az utcá­ra, és rend­őr­sé­gért kiál­tott, eköz­ben a rabló a motor­já­hoz ment. A sér­tett meg­kí­sé­rel­te meg­ál­lí­ta­ni, azon­ban a ter­helt ismé­tel­ten – az újabb alka­lom­mal is mellé talál­va – rálőtt és elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a fér­fit egy hóna­pon belül azo­no­sí­tot­ták, és fel­ké­ré­sük­re a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont elfog­ta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról koráb­ban köz­zé­tett vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-nap-alatt-ket-fegyveres-rablot-fogtak-el