Főoldal » Hírek » Podcast a szülőgyilkosságok szociológiai hátteréről - az elkövetők háromnegyede férfi

A tizen­éves vagy fia­tal fel­nőtt koráb­bi élete, aki any­ját bán­tal­maz­za, jel­lem­ző­en eltér attól a tizen­éve­sé­től vagy fia­tal fel­nőt­té­től, aki meg­öli szü­lő­jét. Az alap­ve­tő különb­ség, hogy a fia­tal elkö­ve­tő az ember­ölé­sek ese­té­ben jel­lem­ző­en a szülő által bán­tal­ma­zott, vagy mély sérel­mek­kel fel­nö­vő gyer­mek volt koráb­ban, míg az any­ját bán­tal­ma­zó fia­tal fiú­gyer­mek koráb­ban nem szen­ve­dett el bán­tal­ma­zást a szü­lő­je részé­ről.

A szü­lők sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés szo­cio­ló­gi­ai hát­te­ré­ről jele­nik meg dr. Solt Ágnes­nek, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sá­nak tanul­má­nya. A kri­mi­no­ló­gus kuta­tó­val a témá­ról dr. Mer­hej Raulla beszél­get.

Dr. Solt Ágnes kuta­tá­sá­ról rövid össze­fog­la­lót Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek hon­lap­ján olvas­hat­nak: https://ugyeszseg.hu/az-anyagyilkosok-fele-tartja-csak-magat-bunosnek-es-banja-meg-tettet/