Főoldal » Archív » Polgármester akart lenni, ezért csalni próbált a választáson

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat egy 61 éves fér­fi­val és tár­sá­val, egy 64 éves nővel szemben

Az aba­ú­ji kis­te­le­pü­lé­sen 2016 júli­u­sá­ban idő­kö­zi pol­gár­mes­ter és kép­vi­se­lő tes­tü­le­ti válasz­tást írtak ki, mert az előző tes­tü­let fel­osz­lat­ta magát.  A vád­lott férfi pol­gár­mes­ter jelölt­ként regiszt­rál­tat­ta magát a válasz­tá­si iro­dá­nál. Mivel a falu össz­la­kos­sá­ga 150 fő, azért hogy bebiz­to­sít­sa győ­zel­mét, egy a falu­ban bejegy­zett szék­he­lyű turisz­ti­kai cég kép­vi­se­lő­jé­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy meg­pró­bál­ják befo­lyá­sol­ni a válasz­tás eredményét.

Fel­ke­res­tek a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken élő, anya­gi­lag nehéz hely­zet­ben lévő embe­re­ket és rávet­ték őket, hogy a válasz­tá­son a vád­lott fér­fi­ra sza­vaz­za­nak. Ezért a férfi és a nő sze­mé­lye­sen vit­ték el a leen­dő válasz­tó­kat az okmány­iro­dá­ba és ott átje­len­tet­ték őket a falu­ban lévő cég szék­he­lyé­re illet­ve egyéb, a falu­ban talál­ha­tó ingat­la­nok­ba. Azt ígér­ték nekik, hogy ezek­be az ingat­la­nok­ba beköl­töz­het­nek és ott ingyen lak­hat­nak. Néhá­nyan tény­le­ge­sen is a falu­ba köl­töz­tek, de a válasz­tá­sok után onnan kije­lent­kez­tek. A válasz­tás nap­ján a sza­va­zó­he­lyi­ség­hez is elvit­ték őket, közü­lük néhá­nyan tény­le­ge­sen sza­vaz­tak is.

A válasz­tást végül így sem nyer­te meg a vád­lott férfi, a csa­lás gya­nú­ja miatt pedig a másik jelölt eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a válasz­tá­si irodánál.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, társa ese­té­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.