Főoldal » Archív » Polgárőrt vert meg a strandpartin az ittas férfi

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen az ittas férfi ellen, aki rátá­madt az egyik pol­gár­őr­re és őt ököl­lel a fején megütötte.

2018. júni­us 16-án az esti órák­ban a püs­pök­la­dá­nyi stran­don tan­év­zá­ró strand­par­ti volt. A ren­dez­vé­nyen a váro­si pol­gár­őr­ség 12 tagja ügyelt a rend­re és a biz­ton­ság­ra. A pol­gár­őrök vala­mennyi­en egyen­ru­há­ban, egy­sé­ges sárga mel­lény­ben vol­tak jelen és mind­annyi­an pol­gár­őr kitű­zőt viseltek.

A ren­dez­vény 2018. júni­us 17-én haj­na­li 01:00 óra körül ért véget. Ott jelen volt az erő­sen ittas püs­pök­la­dá­nyi férfi is, aki­nek két pol­gár­őr segí­tett, hogy a strand terü­le­tét elhagy­ja. Miköz­ben kísér­ték őt kife­lé, a vád­lott han­go­san szid­ta őket.

Az ittas férfi az egyik meden­ce mel­let­ti nap­er­nyő beton­tar­tó­já­ban meg­bot­lott, elesett és magá­val rán­tot­ta az őt kísé­rő két pol­gár­őrt is. A vád­lott miu­tán fel­állt, hir­te­len egy alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett állkapcsát.

A táma­dást köve­tő­en a sér­tett és polgárőr-társa a vád­lot­tat a föld­re szo­rí­tot­ta és vissza­tar­tot­ta őt a rend­őrök kiérkezéséig.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zés értel­mé­ben a fenti ren­dez­vé­nyen a köz­ren­det pol­gár­őr­ként biz­to­sí­tó sér­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó személy.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.