Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Pont kerül Malina Hedvig ügyének végére

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bizo­nyí­té­kok hiá­nya miatt szün­tet­te meg a szlo­vák ható­sá­gok által Zsák-Malina Hed­vig ellen hamis tanú­zás és más bűn­cse­lek­mény miatt indí­tott büntetőeljárást.

A szlo­vák ügyész­ség 2014-ben a Nyit­rai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban azzal vádol­ta meg Zsák-Malina Hed­vi­get, hogy a rab­lás bűn­tet­te miatt 2006-ban indult rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás­ban a hamis tanú­zás tör­vé­nyes követ­kez­mé­nye­i­re tör­tént figyel­mez­te­té­se­ket köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság által foga­na­to­sí­tott tanú­kén­ti kihall­ga­tá­sa­in valót­lan val­lo­mást tett. E sze­rint 2006. augusz­tus 25-én 7 óra 30 körü­li idő­ben Nyit­rán, a Most­ná utca híd mögöt­ti részén, miu­tán vala­ki­vel magya­rul beszélt, két sze­mély rab­ló­tá­ma­dást köve­tett el elle­ne úgy, hogy test­szer­te bán­tal­maz­ták, haris­nya­nad­rág­ját, blé­ze­rét le-, fül­be­va­ló­ját kive­tet­ték vele, és elvet­ték pénz­tár­cá­ját, ami­vel elkö­vet­te a hamis tanú­zás és a hamis eskü vétségét.

Zsák-Malina Hed­vig kérel­mé­re a Nyit­rai Járás­bí­ró­ság kez­de­mé­nye­zé­sé­re, a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­má­nak a bün­te­tő­el­já­rás átvé­te­lé­re tett fel­aján­lá­sát Magyar­or­szág Leg­főbb Ügyész­sé­ge elfo­gad­ta. Ez alap­ján a hamis tanú­zás bűn­tet­te miat­ti nyo­mo­zást az ügy­ben hatás­kör­rel és – a ter­helt állan­dó lakó­he­lyé­re figye­lem­mel – ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­tat­ta le.

A Zsák-Malina Hed­vig ellen indí­tott bün­te­tő­el­já­rás tár­gya az volt, hogy tény­sze­rű­en, két­sé­get kizá­ró­an megállapítható-e, hogy sérel­mé­re nem követ­ték el Nyit­rán 2006. augusz­tus 25-én reg­gel az álta­la állí­tot­tak sze­rin­ti táma­dást. Ez eset­ben lenne ugyan­is bizo­nyít­ha­tó ter­hé­re a hamis tanú­zás bűn­tet­te. A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jel­lem­ző­en a szlo­vák bűn­ül­dö­ző szer­vek által lefoly­ta­tott, és a magyar ható­sá­gok által átvett eljá­rás során rög­zí­tett, rend­kí­vül nagy­szá­mú, ám ellent­mon­dá­sos bizo­nyí­té­ko­kat egyen­ként és össze­füg­gé­sük­ben érté­kel­ve dön­tött az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről. A kiter­jedt szak­ér­tői és tanú­bi­zo­nyí­tás, vala­mint a szá­mos bizo­nyí­tá­si cse­lek­mény elvég­zé­sét köve­tő­en sem lehet ugyan­is meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy Zsák-Malina Hed­vi­get nem érte táma­dás, ebből adó­dó­an arra sem lehet két­sé­get kizá­ró követ­kez­te­tést levon­ni, hogy Zsák-Malina Hed­vig tanú­val­lo­má­sa­i­ban az ügy lénye­ges ténye, vagy körül­mé­nye tekin­te­té­ben hamis tar­tal­mú tanú­val­lo­mást tett volna.

Tekin­tet­tel tehát arra, hogy a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok, illet­ve bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök alap­ján nem álla­pít­ha­tó meg az, hogy Zsák-Malina Hed­vig elkö­vet­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt, vala­mint arra, hogy e vonat­ko­zás­ban ered­mény a nyo­mo­zás foly­ta­tá­sá­tól sem lenne vár­ha­tó, az ügyész­ség az egyet­len oksze­rű és tör­vé­nyes meg­ol­dás­ként a bün­te­tő­el­já­rást megszüntette.