Főoldal » Archív » Pornográf felvételekkel zaklatott kislányokat az elkövető

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki 2016. év máso­dik felé­ben inter­ne­ten keresz­tül - talá­lom­ra kivá­lasz­tott - kis­lá­nyo­kat zak­la­tott sze­xu­á­lis cél­lal leg­alább 23 esetben.

Az elkö­ve­tés­kor 16 éves fiú inter­ne­tes felü­le­ten két néven is lét­re­ho­zott magá­nak pro­filt, ame­lye­ken keresz­tül súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fény­ké­pe­ket és vide­ó­kat továb­bí­tott – töb­bek között saját magá­ról is. Az egyik pro­fi­lon keresz­tül fér­fi­ne­vet hasz­nált, a mási­kon női nevet. Utób­bi hasz­ná­la­ta­kor önma­gát is lány­nak adta ki a kis­lá­nyok bizal­má­nak elnye­ré­se érdekében.

A 9 és 14 év közöt­ti lányok­nak kül­dött üze­ne­tek – a fény­ké­pe­ken, vide­ó­kon túl – kife­je­zet­ten durva, vul­gá­ris hang­ne­met tar­tal­maz­tak és a kis­lá­nyo­kat sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvég­zé­sé­re, azok rög­zí­té­sé­re és tovább­kül­dé­sé­re pró­bál­ta rávenni.

Az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben 7 és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.