Főoldal » Hírek » Pórul járt pofozkodó - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. A férfi Mező­kö­ves­den, itta­san össze­ta­lál­ko­zott az álta­la korább­ról ismert kis­ko­rú­val. Köte­ke­dett vele, szid­ta, lök­dös­te, majd pofon ütöt­te, mire a sér­tett jogos védel­mi hely­zet­ben ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber végén, éjsza­ka, Mező­kö­ves­den, ittas álla­pot­ban egy szó­ra­ko­zó­hely­re indult. Útköz­ben talál­ko­zott az álta­la korább­ról ismert kis­ko­rú­val, aki még rá is köszönt. A férfi min­den előz­mény nél­kül trá­gár módon szid­ta a sér­tet­tet, mell­ka­sá­nál két­szer meg­lök­te, majd annak elle­né­re, hogy a sér­tett több­ször fel­szó­lí­tot­ta, hogy ne bánt­sa, tenyér­rel arcon ütötte.

A sér­tett a jog­ta­lan táma­dás elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben, jogos védel­mi hely­zet­ben cse­le­ked­ve, egy­szer ököl­lel arcon ütöt­te a vád­lot­tat, aki a föld­re esett, és 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A sér­tet­tel szem­ben a Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miat­ti eljá­rást jogos véde­lem, mint bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt megszüntették.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.