Főoldal » Archív » Potencianövelő üzletre hivatkozva kért kölcsön a csaló férfi- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség­nek a nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­te azt a tata­bá­nyai fér­fit aki nem léte­ző poten­cia­nö­ve­lő üzlet­ben való érde­kelt­sé­gé­re hivat­ko­zás­sal kért köl­csön pénzt a sértettől.

A vád­irat sze­rint a férfi a 2018. szep­tem­ber 01. napja és 2018. októ­ber 30. napja közöt­ti idő­szak­ban, több alka­lom­mal kért külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket isme­rő­sé­től azzal a valót­lan ürüggyel, hogy egy poten­cia­nö­ve­lő üzlet­ben érde­kelt és befek­te­té­si cél­ból van szük­sé­ge köl­csön­re, mely befek­te­tés néhány napon belül több­szö­rö­sen meg­té­rül. A sér­tett össze­sen kilenc alka­lom­mal adott külön­bö­ző össze­ge­ket a vád­lott­nak az elő­nyös befek­te­tés reményében.

A vád­lott ugyan­csak valót­la­nul azt állí­tot­ta sér­tett­nek, hogy vég­re­haj­tó isme­rő­se révén segít­sé­get tud nyúj­ta­ni neki abban, hogy a sér­tett ked­ve­ző áron saját lakás­hoz jut­has­son, és az ezzel kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés meg­kez­dé­sé­hez 270.000,- Ft-ot kért a sértettől.

A vád­lott­nak a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­sé­re, vala­mint arra, hogy a sér­tett­nek ingat­lant sze­rez­zen, sem reá­lis lehe­tő­sé­ge, sem szán­dé­ka nem volt.

Az elkö­ve­tő  a sér­tett­nek 645.171,- Ft össze­gű kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügyész­ség­nek a vád­irat­ban írt indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint  200.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá köte­lez­te őt arra, hogy térít­se meg a sér­tett­nek az oko­zott kárt.