Főoldal » Archív » Póthajat árult az internetes csaló

A Pápai Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 24 éves oros­há­zi nővel szem­ben, aki pót­haj eladá­sát ígér­ve káro­sí­tot­ta meg inter­ne­tes vásárlóit.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő az egyik közös­sé­gi olda­lon regiszt­rált egy ún. póthaj- cso­port­hoz, s ott 2015. augusz­tus 24-e előtt hir­de­tést jelen­te­tett meg, mely­ben 150 gramm mogyo­ró­bar­na pót­ha­jat kínált eladás­ra. A vád­lott tény­le­ge­sen csak 50 gramm levá­gott haj­nak volt a bir­to­ká­ban, ennek elle­né­re ezt a mennyi­sé­get jóval meg­ha­la­dó­an kötött adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket a hir­de­tés­re jelent­ke­ző fel­hasz­ná­lók­kal. A vétel­ár átuta­lá­sát a nő min­den eset­ben egy har­ma­dik sze­mély bank­szám­lá­já­ra kérte, mivel az ahhoz tar­to­zó bank­kár­tya a bir­to­ká­ban volt, így a sér­tet­tek által átutalt össze­get le tudta emel­ni a számláról.

Az elkö­ve­tő elő­ször egy török­szent­mik­ló­si nőt káro­sí­tott meg, aki­nek a kial­ku­dott 75 gramm helyett csak a való­ban ren­del­ke­zé­sé­re álló mennyi­sé­gű hajat küld­te el. Ezzel a vevő­nek - aki a tel­jes mennyi­sé­gért járó pénzt átutal­ta - 6.000 forint kárt oko­zott. Más­nap a hir­de­tés­re jelent­ke­zett egy buda­pes­ti és egy pápai sér­tett is, akik a tel­jes, 150 gram­mos mennyi­sé­get meg akar­ták vásá­rol­ni. A vád­lott a buda­pes­ti sér­tet­tel 25.000, míg pápai vásár­ló­já­val 30.000 forin­tos vétel­ár­ban álla­po­dott meg, melyet ők a meg­adott bank­szám­lá­ra átutal­ták, ám árut már egyi­kő­jük sem kaphatott.