Főoldal » Hírek » Priccsre cserélte a matracot – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te egy 20 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki lopott, majd a rend­őrök elől meg­pró­bált elbújni.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 20 éves gya­nú­sí­tott 2023 novem­be­ré­től lopá­sok­ból pró­bál­ta meg eltar­ta­ni magát és a csa­lád­ját. Rend­sze­re­sen tört be külön­bö­ző házak­ba, és az ott talál­ha­tó élel­mi­sze­re­ket és ház­tar­tá­si cik­ke­ket – a jog­hurt­tól kezd­ve a hipó­ig – mind elhoz­ta. Egyes lopá­sok­ban a segít­sé­gé­re volt az édes­any­ja is.

A fér­fit a rend­őr­ség elő­ször novem­ber­ben gya­nú­sí­tot­ta meg, őt azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza a lopá­sok­tól, leg­utóbb 2024. feb­ru­ár 6-án köve­tett el újabb bűncselekményt.

Ezután az őt kere­ső ható­sá­gok elől egy romos házba, egy mat­rac mögé bújt el, azon­ban a rend­őrök meg­ta­lál­ták, őri­zet­be vet­ték, és újból gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a ható­sá­gok elől buj­ká­ló, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit – a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A gya­nú­sí­tott a bíró­ság dön­té­se ellen sza­bad­láb­ra helye­zé­sért fellebbezett.