Főoldal » Hírek » Próbakör ürügyével meglépett a fizetés elől – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki más­fél mil­li­ós javí­tást és műsza­ki vizs­gáz­ta­tást ren­delt meg a sze­re­lő­mű­hely­ben, majd az autó elké­szül­te után a pró­ba­kör­ből nem tért vissza, mert esze ágá­ban sem volt ren­dez­ni a számlát.

 A vád sze­rint a gyáli cég­ve­ze­tő férfi 2023 már­ci­u­sá­ban egy inter­ne­tes por­tá­lon meg­lát­ta a tisza­kécs­kei cég – a sér­tett - gép­jár­mű­mo­tor hir­de­té­sét. A férfi fel­vet­te a kap­cso­la­tot a hir­de­tő­vel, közöl­ve vele, hogy a motor­ral azo­nos már­ká­jú jár­mű­vé­ben motor­cse­rét kell vég­re­haj­ta­ni. Egy­út­tal tel­jes szer­vi­ze­lést is kért, ami töb­bek között magá­ban fog­lal­ta a vezér­mű­lánc, olaj­szi­vattyú és 4 darab injek­tor cse­ré­jét. A vád­lott ezen felül az autó műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sát is meg­ren­del­te annak elle­né­re, hogy a kial­ku­dott vál­lal­ko­zói díj meg­fi­ze­té­se már ekkor sem állt szándékában.

A sér­tett elvál­lal­ta a mun­kák elvég­zé­sét, és 2023. júni­us 19-én a telep­he­lyén átvet­te az autót a vád­lot­tól. Ennek során műsza­ki lapot állí­tott ki, ame­lyen rög­zí­tet­te a jármű hibá­it, a szük­sé­ges alkat­ré­sze­ket és mun­ka­órá­kat, továb­bá a mint­egy 1,6 mil­lió forint vég­össze­gű díjat. Egy hét múlva, az autó­sze­re­lő műhely sike­res műsza­ki vizs­gá­ról szóló érte­sí­té­sé­re a vád­lott meg­je­lent a telep­he­lyen, hogy átve­gye az autót. A szám­la kiegyen­lí­té­se előtt jelez­te, hogy sze­ret­né a meg­ja­ví­tott jár­mű­vet kipró­bál­ni és egy pró­ba­kör­re elvin­ni. Miu­tán a sér­tett­nek nem volt ez ellen kifo­gá­sa, a vád­lott elhaj­tott az udvar­ból és oda - bár a jármű papír­jai a sze­re­lést végző sér­tett­nél marad­tak - nem tért vissza, a szám­lát sem fizet­te ki és elér­he­tet­len­né vált.

Az autó­sze­re­lő műhely veze­tő­je a nyo­mo­zás során a kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a fér­fit csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a csa­lás­sal oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re is kötelezze.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.