Főoldal » Hírek » Próbavásárlás után foglalták le a pénzügyőrök a zárjegy nélküli dohányt-vádemelés FOTÓKKAL

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a nagyobb érték­re, jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ter­mék­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be egy orosz­lá­nyi fér­fi­val szem­ben, aki­nek vegyes­bolt­já­ban a pénz­ügy­őrök pró­ba­vá­sár­lás­sal egy­be­kö­tött ellen­őr­zést végeztek.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. decem­ber­től szer­zett meg jöve­dé­ki adó­zás alól elvont dohányt, hogy azo­kat haszon­nal tovább érté­ke­sít­se, és így a jöve­del­mét kiegészítse.

Az adó-és vám­ha­tó­ság tata­bá­nyai jár­őrei 2019. novem­ber 28-án dél­előtt pró­ba­vá­sár­lás­sal egy­be­kö­tött jöve­dé­ki ellen­őr­zést tar­tot­tak a vád­lott orosz­lá­nyi vegyes­bolt­já­ban. A jár­őrök az üzlet­he­lyi­ség­ben, illet­ve az ingat­lan udva­rán álló teher­gép­ko­csi­ban 1635 doboz zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát, és már­ka­jel­zés nél­kü­li, finom­ra vágott, 35 kg mennyi­sé­gű fogyasz­tá­si dohányt fog­lal­tak le.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 4.003.100 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­je, a lefog­lalt ciga­ret­tá­kat és a vágott dohányt koboz­za el.