Főoldal » Hírek » Prof. Dr. Vókó György emlékére rendezett konferencia
Prof. Dr. Vókó György, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet volt igaz­ga­tó­ja, a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar pro­fes­sor eme­ri­tus okta­tó­ja tavaly tavasszal távo­zott közülünk. 
 
Sze­mé­lyi­sé­ge és tudo­má­nyos, vala­mint a gya­kor­la­ti jogi élet­ben elért ered­mé­nyei előt­ti tisz­tel­gés­ként a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem és az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem bün­te­tő­jo­gi tan­szé­kei május 2-án közös kon­fe­ren­ci­át ren­dez­tek. A ren­dez­vé­nyen - töb­bek között - az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet és ügyész­ség mun­ka­tár­sai is részt vettek.
 
Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben beje­len­tett jog­or­vos­lat dog­ma­ti­kai és gya­kor­la­ti kér­dé­se­i­ről tar­tott elő­adást. Dr. Belo­vics Ervin és dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­te­sek a jog­al­kal­ma­zói gya­kor­lat, vala­mint a büntetés-végrehajtás idő­sze­rű kér­dé­se­i­ről beszél­tek az elő­adá­sa­ik­ban az emlékkonferencián.
Vókó György emlékkonferencián készült képekből montázs