Főoldal » Archív » Prostituáltakat futtatott külföldön, a bevétel részét a dédnagymamának utaltatta haza – vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­vel szem­ben, aki két pros­ti­tu­ál­tat beszer­ve­zett és fut­ta­tott Német­or­szág­ban, Dáni­á­ban, majd ez ebből szár­ma­zó pénz egy részét déd­nagy­ma­má­já­nak haza­utal­tat­va pró­bál­ta meg azt legalizálni.

A vád­irat sze­rint a férfi csa­lá­di és bará­ti köré­ben töb­ben éltek jel­lem­ző­en Nyugat-Európában foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a hozzá érzel­mi­leg kötő­dő, 18. élet­évét éppen betöl­tött, naiv és befo­lyá­sol­ha­tó sze­mé­lyi­sé­gű sér­tet­tet rend­sze­res anya­gi haszon remé­nyé­ben ráve­szi arra, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son. A vád­lott elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy a pros­ti­tú­ció jól jöve­del­mez, az abból szár­ma­zó pénz­ből meg­ala­poz­hat­ják a szü­lők­től külön­ál­ló közös éle­tü­ket, majd együtt Német­or­szág­ba utaz­tak. A sér­tett 2017. nya­rán több, mint egy héten át dol­go­zott pros­ti­tu­ált­ként, amit a vád­lott szer­ve­zett és az abból szár­ma­zó pénz nagy részét felélték.

A vád­lott ezzel egy­idő­ben elha­tá­roz­ta, hogy egy másik vele szin­tén – pár­hu­za­mo­san – érzel­mi viszony­ban álló, de már pros­ti­tú­ci­ó­ból élő nő tevé­keny­sé­gét is fel­ügyel­ni fogja. Ennek érde­ké­ben a nőt több alka­lom­mal élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, majd a két nőt egy­szer­re fut­tat­ta előbb Német­or­szág­ban, majd Dáni­á­ban. A sér­tet­tek egyi­ke egész­ség­ügyi prob­lé­mák miatt 2017. augusz­tu­sá­ig, míg a másik sér­tett 2018. már­ci­u­sá­ig foly­tat­ta a vád­lott hasz­ná­ra, szer­ve­zé­sé­ben és fel­ügye­le­te mel­lett a sze­xu­á­lis szolgáltatást.

A pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó és a vád­lott­hoz jutó pénz egy részét, mint­egy 400.000. forin­tot a férfi pénz­kül­dő szol­gál­ta­tó­kon keresz­tül a déd­nagy­ma­má­já­nak utal­ta, aki ismer­ve annak ere­de­tét rend­sze­re­sen fel­vet­te azt Szegeden.

A férfi a fenti bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elren­delt elő­ál­lí­tá­sát meg­elő­ző­en koka­int fogyasztott.

A főügyész­ség a fér­fit kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel, fenye­ge­tés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, kerí­tés bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer­rel vissza­élés vét­sé­gé­vel, a déd­nagy­szü­lőt pedig pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az idős nő vonat­ko­zá­sá­ban a főügyész­ség a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­vel össze­füg­gő átme­ne­ti sza­bá­lyok­ról és a jár­vány­ügyi készült­ség­ről szóló 2020. évi LVIII. tör­vénnyel módo­sí­tott bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő vég­zés­sel kisza­bott bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.