Főoldal » Hírek » Prostituáltként dolgoztatott lányokat külföldön - VIDEÓVAL, FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy szol­no­ki férfi meg­té­vesz­tés­sel, vala­mint erő­szak­kal vett rá lányo­kat pros­ti­tú­ci­ó­ra Német­or­szág­ban és Svájc­ban, az ebből szár­ma­zó kere­se­tük nagy részét pedig elvet­te. A férfi élet­tár­sá­val szem­ben pénz­mo­sás a vád.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi - élet­tár­si kap­cso­la­ta elle­né­re - 2015 őszé­től 2017-ig, több­nyi­re álné­ven, rend­sze­re­sen adott fel hir­de­té­se­ket inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon, majd az így meg­is­mert több nővel is rövid ideig tartó pár­kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. Az ismer­ke­dés­sel azon­ban nem a tény­le­ges pár­kap­cso­lat kiala­kí­tá­sa volt a férfi célja, hanem az, hogy sze­rel­mi viszony szín­le­lé­sé­vel, meg­té­vesz­tés­sel ráve­gye a sér­tet­te­ket arra, hogy Német­or­szág­ban és Svájc­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get folytassanak.

A vád­lott az inter­ne­ten meg­is­mert nőket, rövid isme­ret­ség után rávet­te, hogy köl­töz­ze­nek oda hozzá, az álta­la bérelt buda­pes­ti szál­lo­dai szo­bá­já­ba. Ezután arra hivat­ko­zott, hogy a vál­lal­ko­zá­sa tönk­re­ment, pénz­re van szük­sé­ge, hogy azt újra­in­dít­sa, vala­mint elhi­tet­te velük azt is, hogy a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó pénz­re azért van szük­sé­gük, hogy abból a közös jövő­jük fel­té­te­le­it meg­te­remt­sék, közös autót és házat tud­ja­nak venni maguknak.

Az ügy­nek négy sér­tett­je van. A vád­lott közü­lük három nőt rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott és fenye­ge­tett is azért, hogy aka­ra­tu­kat meg­tör­je, enge­del­mes­ség­re, illet­ve a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra kény­sze­rít­se őket. A vád sze­rint az egyik nőt meg is erő­sza­kol­ta. Egy másik sér­tet­tet pedig arra kény­sze­rí­tett, hogy az álta­la kül­föld­re kül­dött többi nőt kint fogad­ja, és betanítsa.

A vád­lott a sér­tet­te­ket rend­sze­re­sen, napi szin­ten ellen­őriz­te, a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó bevé­te­lük nagyobb részét pedig elvette.

A vád­lott élet­tár­sa a férfi által elkö­ve­tett fenti bűn­cse­lek­mé­nyek­ben nem vett részt, azon­ban a férfi kéré­sé­re, 2016. ápri­lis és 2018. júli­us között össze­sen csak­nem 21 mil­lió forin­tot vett fel egy pénz­ügyi szol­gál­ta­tá­son keresz­tül. A pénzt az egyik kény­szer hatá­sa alatt álló sér­tett, min­den eset­ben neki címez­ve küld­te, és a nő tudta, hogy a pénz pros­ti­tú­ci­ó­ból származik.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben négy rend­be­li ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Élet­tár­sá­val szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te a vád.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, a nővel szem­ben pedig vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A főügyész­ség a nyo­mo­zás során lefog­lalt kész­pénz, ingó­ság, vala­mint zár alá vett ingat­la­nok vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zást is indítványoz.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ót és fotó­kat is tar­tal­ma­zó koráb­bi rend­őr­sé­gi hír az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:  http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/prostitualtkent-dolgoztatott-lanyokat