Főoldal » Archív » Prostituáltként dolgoztatta a zalai bűnbanda a gondnokság alatt álló sértettet

Az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő vád­lot­tak a zalai kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk­ban biz­to­sí­tot­tak lak­ha­tást a szel­le­mi vissza­ma­ra­dott­sá­gá­nál fogva önál­ló élet­ve­ze­tés­re kép­te­len, cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kor­lá­to­zó gond­nok­ság alatt álló fel­nőtt nő sértettnek.

A vád sze­rint a ter­hel­tek 2018 feb­ru­ár­ja és szep­tem­be­re között oly módon hasz­nál­ták ki a nekik kiszol­gál­ta­tott sér­tet­tet, hogy rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás vég­zé­se cél­já­ból, ellen­ér­ték fejé­ben kiaján­lot­ták fér­fi­ak részé­re, a talál­ko­zó­kat meg­szer­vez­ték és sér­tettet a hely­szí­nek­re szál­lí­tot­ták. Elő­for­dult két rövi­debb idő­szak is, ami­kor a sér­tet­tet Német­or­szág­ba vit­ték, ahol első alka­lom­mal kap­cso­la­ta­ik révén egy nyil­vá­nos ház­ban helyez­ték el a sér­tet­tet, ahol külön­bö­ző extra szol­gál­ta­tá­so­kat is nyúj­ta­nia kel­lett. Máso­dik alka­lom­mal szál­lást fog­lal­tak részé­re és inter­ne­tes szex­hir­de­té­sek útján sze­rez­tek neki kun­csaf­to­kat. A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­telt tőle min­den eset­ben meg­sze­rez­ték és azt a sér­tet­tel együtt felélték.

Mivel az élet­tár­sak munkanél­kü­li­ek, rend­sze­res jöve­de­lem­mel, szo­ci­á­lis jut­ta­tás­sal nem ren­del­kez­nek, hitel­tar­to­zá­sa­ik van­nak, meg­él­he­té­sü­ket kizá­ró­lag a sér­tett kizsák­má­nyo­lá­sa útján biztosították.

Az ügy har­ma­dik vád­lott­ja – szin­tén a rend­sze­res anya­gi haszon remé­nyé­ben – ügy­fe­lek fel­haj­tá­sá­val és a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek fel­té­te­le­i­nek szer­ve­zé­sé­vel kap­cso­ló­dott bűn­tár­sa­i­hoz és nyúj­tott segít­sé­get a sér­tett sze­xu­á­lis kizsákmányolásához.

A Zala Megyei Főügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett emberkeres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat mind­há­rom sze­mély ellen a Zala­eger­sze­gi Törvényszéken.