Főoldal » Hírek » Pszichoaktív anyagot terjesztő gyanúsítottak letartóztatását meghosszabbította a bíróság - FOTÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a két nőnek, akik a gyanú sze­rint kül­föld­ről beszer­zett új pszi­cho­ak­tív anya­got ter­jesz­tet­tek, abból büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tott sze­mé­lyek­nek is juttattak. 

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a https://ugyeszseg.hu/rejtvenyfejtes-a-nyomozasban-letartoztattak-az-uj-pszichoaktiv-anyagot-terjeszto-noket-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye-rendorsegi-fotoval/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség. 

Az indít­vány sze­rint az egyik nő 2019-2020. év során a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tott élet­tár­sa uta­sí­tá­sá­ra kül­föld­ről ren­delt új pszi­cho­ak­tív anya­got szlo­vá­ki­ai pos­tá­kon fel­vet­te, majd Magyar­or­szág­ra behoz­ta, és több hazai címre fel­ad­ta. Az egyik cím­zett az a nő volt, aki­nek fia szin­tén büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tott. Ez a nő a cso­ma­gok kéz­hez­vé­te­lét köve­tő­en az anya­got tovább osz­tot­ta, és a fia által meg­adott címek­re, illet­ve a büntetés-végrehajtási inté­zet­be is eljuttatta.

A komá­ro­mi rend­őrök 2020. novem­ber 20-án ettől a nőtől új pszi­cho­ak­tív anya­got, vala­mint ilyen anya­got tar­tal­ma­zó, külön­bö­ző sze­mé­lyek nevé­re meg­cím­zett borí­té­kot fog­lal­tak le. A két fog­va­tar­tott férfi cel­lá­já­ban a nyo­mo­zó ható­ság ille­gá­li­san tar­tott mobil­te­le­font fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a két nő letar­tóz­ta­tá­sát 2020. decem­ber 4-én ren­del­te el a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, továb­bá a ter­hel­tek jelen­lé­té­nek az eljá­rás­ban való biz­to­sí­tá­sa érdekében.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta mind­két nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát. A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, a két nő letar­tóz­ta­tá­sát 2021. ápri­lis 4-ig meghosszabbította.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kereskedtek-az-uj-pszichoaktiv-anyaggal olda­lon tekint­he­tők meg.