Főoldal » Hírek » Rablás a vonaton - fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt az ügyész­ség a látás­sé­rült fia­talt a vona­ton kirab­ló két férfi és a nekik segí­tő szü­lők ellen.

A Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a 40-50 %-ban látás­sé­rült közép­is­ko­lás diák 2022. janu­ár 19. nap­ján dél­után Deb­re­cen­ből Máté­szal­ká­ra uta­zott sze­mély­vo­nat­tal. A vona­ton tar­tóz­ko­dott a két 21 éves vád­lott is, akik, ami­kor meg­lát­ták a diá­kot, elha­tá­roz­ták, hogy az érték­tár­gya­it erő­szak­kal is elve­szik. Előbb egyi­kő­jük kérte a tanu­lót, hogy adja át a bőrönd­jét, aki erre nem volt haj­lan­dó, majd mind­két vád­lott köte­ked­ni kez­dett vele. Ennek során mag­héj­jal dobál­ták, köp­köd­ték és rasszis­tá­nak nevez­ték. A tanu­ló sze­ret­te volna elke­rül­ni a továb­bi pro­vo­ká­ci­ót, ezért elin­dult egy másik kocsi­ba, de a vád­lot­tak követ­ték a peron­ra. Ott beszo­rí­tot­ták a sarok­ba, négy­szer ököl­lel a fején meg­ütöt­ték, több­ször meg­rúg­ták.

Ezt köve­tő­en a diá­kot vissza­lök­ték a vas­úti kocsi­ba, annak ajta­ját rázár­ták, érté­ke­it pedig maguk­hoz vet­ték. Nyír­mi­hály­di­ban a két táma­dó leszállt a vonat­ról, és egyi­kő­jük laká­sá­ba vit­ték a diák bőrönd­jét, háti­zsák­ját a szá­mí­tó­gé­pé­vel és ira­ta­i­val együtt. A vád­lott szü­lei segí­tet­tek eltün­tet­ni a nyo­mo­kat, ugyan­is előbb ket­té­tör­ték a bőrön­döt, majd azt a kály­há­ban eléget­ték, a diák ruhá­i­val és okira­ta­i­val együtt, a lap­to­pot pedig a másik vád­lott rábíz­ta egy isme­rő­sé­re. Az egyik vád­lott édes­any­ja a diák háti­zsák­ját elcse­rél­te vágott dohány­ra.

A meg­tá­ma­dott tanu­ló nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mert eltört az arc­csont­ja és az orr­csont­ja, a szem­üre­gé­ben pedig leve­gő­gyü­lem ala­kult ki.

A rend­őrök még aznap elfog­ták a két táma­dót, akik azóta is letar­tóz­ta­tás­ban van­nak. Elle­nük az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat. A nekik segí­tő szü­lők pedig bűn­pár­to­lás vét­sé­ge és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt kerül­nek bíró­ság­ra.

Az eljá­rás a Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.