Főoldal » Hírek » Rablás közben okozott csonttörést - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tott férfival szem­ben, aki a vád sze­rint a sér­tet­tet az érté­kei elvé­te­le köz­ben úgy meg­ver­te, hogy annak eltö­rött az arc­csont­ja és a bordája. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2021. júni­us 7-én dél­után haza­fe­lé tar­tott Tatán, ami­kor az elkö­ve­tő leszó­lí­tot­ta, arra kérte a sér­tet­tet, hogy részé­re adjon meg egy koráb­bi 1470 forin­tos tar­to­zást. A sér­tett ezt eluta­sí­tot­ta, ezért az elkö­ve­tő a sér­tet­tet ütni kezd­te. A táma­dó a sér­tett tás­ká­ját magá­hoz vette, és miköz­ben távo­zott, annak tar­tal­mát átku­tat­ta. A sér­tett követ­te az elkö­ve­tőt, tőle kérte vissza a tás­ká­ját, de a vád­lott nem adta azt vissza. Az elkö­ve­tő ököl­lel ismét több­ször meg­ütöt­te a sér­tett fér­fit, aki­nek a nyaka köré teker­te a táska szí­ját és foj­to­gat­ni kezd­te. A sér­tett elájult, mire magá­hoz tért, a táma­dó a tele­fon­já­val, és a 4.400,- Ft-ot tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­já­val távo­zott. A bán­tal­ma­zás köz­ben a sér­tett arc­csont­ja és a bor­dá­ja is eltörött. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a Tatai Járás­bí­ró­ság a 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 21.200,- Ft. össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.