Főoldal » Archív » Rablás miatt tartóztatta le a bíróság a sértettet elkábító és kifosztó nőket

A Békés Megyei Főügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 24 és egy 49 éves bat­to­nyai nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik május­ban a saját ott­ho­ná­ban gyógy­sze­rez­tek be egy fér­fit Bat­to­nyán és elvet­ték az érté­ke­it.

A két nő 2019 máju­sá­ban egy ház­tar­tás­ban éltek. 2019. május 7-én a 24 éves nő közöl­te az idő­sebb tár­sá­val, hogy elmegy a sér­tett­hez és pénzt kér tőle köl­csön. Az idő­sebb nő nem sok­kal később arra kérte, hogy a sér­tet­tet itas­sa le, vagy kever­jen az ita­lá­ba gyógy­szert, hogy elalud­jon abból a cél­ból, hogy a férfi lakó­há­zá­ban talál­ha­tó érté­ke­ket el tud­ják tulaj­do­ní­ta­ni. Ebbe a fia­ta­lab­bik nő bele is egye­zett és idő­sebb tár­sá­tól átvett 2 szem össze­zú­zott gyógy­szert, amit az este folya­mán a sér­tett ita­lá­ba bele­ke­vert. A férfi rövid idő eltel­té­vel elaludt és öntu­dat­lan álla­pot­ba került. A fia­ta­labb nő ekkor fel­hív­ta tár­sát, aki a hely­szí­nen meg­je­lent, majd a két nő átku­tat­ta a házat, amely­nek ered­mé­nye­ként közel 170.000,- Ft érék­ben tulaj­do­ní­tot­tak el kész­pénzt és külön­fé­le hasz­ná­la­ti tár­gya­kat a sér­tet­től, így mobil­te­le­font, bot­mi­xert, talp­masszí­ro­zó gépet, öngyúj­tót, sváj­ci bics­kát, vér­nyo­más­mé­rőt és ágy­ne­mű gar­ni­tú­rát.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re a fia­ta­lab­bik gya­nú­sí­tott ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor. Idő­sebb társa a cse­lek­ményt külö­nös vissza­eső­ként és más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, így az ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­állt, ille­tő­leg meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehe­tett attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk vagy a sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, illet­ve a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát.