Főoldal » Hírek » Rablás nyolcadikra – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint a gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nő vál­lá­ra akasz­tott tás­kát letép­te, a föld­re zuhant sér­tett kezé­ből addig rán­gat­ta, míg megszerezte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. novem­ber végén, este Mis­kol­con fel­fi­gyelt egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nőre. Utá­na­ment, a vál­lá­ról letép­te a váll­tás­ká­ját, a nő viszont kezé­vel fogva vissza­tar­tot­ta, így a vád­lott több­ször meg­ránt­va pró­bál­ta megszerezni.

Leg­alább nyolc­szor meg­rán­tot­ta a nőt, aki az utol­só alka­lom­mal elő­ször térd­re, majd has­sal a föld­re esett. A férfi ekkor tudta kezé­ből kitép­ni a tás­kát, ami­vel elme­ne­kült a hely­szín­ről. A tás­ká­ban pénz­tár­ca, 10.000 Ft kész­pénz, sze­mé­lyes okmá­nyok és bank­kár­tya volt.

A nő a cse­lek­mény követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vádiratában.